2019/00383 - En väg in

Projektnummer:
2019/00383
Projektägare:
Hässleholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
En väg in
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-04-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
9 249 253
Beviljat ESF-stöd:
4 341 993
Kontaktperson:
Margaretha Håkanssson
E-post:
margaretha.hakansson@hassleholm.se
Stödmottagare postnr:
28180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektaktiviteterna är skapade för 100 deltagare som uppbär ekonomiskt bistånd som också kommer att djupkartläggas. Minst 75 procent av de 100 projektdeltagarna ska efter att ha deltagit i kompetensutveckling ha erbjudits arbetsprövning, arbetsträning eller praktik.

Projektets övergripande mål är att öka självförsörjningen lokalt och regionalt genom aktiviteter knutna till de tre pelare som projektet vilar på:
• Skapande av en Hässleholm-modell för socialt ansvarstagande vid upphandlingar. Delmålen är attitydförändringar hos privata arbetsgivare angående att ta emot långtidsarbetslösa på arbetsträning samt att fler företag erbjuder arbetsträningsplatser som fler långtidsarbetslösa får tillgång till.
• Effektiviserad samverkan med nyckelaktörer. Delmålen är att ersätta negativa samverkansstrukturer med positiva, i synnerhet mellan AF, FK, SFV, Psykiatrivården och SFI med fokus på samsyn angående arbetsförmågebedömningar och konkurrensförmåga. Ytterligare ett delmål är att etablera en kartläggningsstruktur som är gemensam för Arbetsmarknadsenheten, SFV och AF för att fånga upp målgruppen med syfte att samverka för att gemensamt ge bästa möjliga stöd.
• Metodutveckling av sätt att arbeta med de viktigaste verksamma faktorerna som gör det möjligt för projektets målgrupp att ta steg mot arbetsmarknaden. Delmålen är projektdeltagaraktiviteter som leder till hållbara arbets- och studielösningar samt att projektdeltagare återinträder på arbetsmarknaden eller närmar sig arbetsmarknaden.

Denna projektansökan är ett resultat av att Kommunstyrelsen den 24 april 2019 fattade beslut om en ny integrationsplan. Kommunens politiker och den operativa ledningsgruppen står bakom beslutet och har gett Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att ta fram ett nytt arbetssätt, vilket denna ansökan innehåller.
Upprinnelsen till detta är den tudelade regionala och lokala arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar bland utsatta grupper, stigande ekonomiskt bistånd i Hässleholm trots högkonjunktur och minskningen av deltagare som får tillgång till kommunala arbetsmarknadsinsatser på grund av Arbetsförmedlingens verksamhetsomställning.