2019/00376 - Framtidens Fordonsverkstäder

Projektnummer:
2019/00376
Projektägare:
Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Namn:
Framtidens Fordonsverkstäder
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-01-02 - 2021-06-30
Total projektbudget:
3 676 358
Beviljat ESF-stöd:
3 676 358
Kontaktperson:
Bo Ericsson
E-post:
bo.ericsson@sfvf.eu
Stödmottagare postnr:
11247
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

En av de branscher inom teknikområdet som sannolikt står inför de mer omfattande utmaningarna, såväl när det gäller att attrahera kompetens som att behålla och stärka den kompetens man har, utgör motorbranschen. Rekryteringsbehovet i hela landet uppskattas till drygt 6 000 personer under den kommande treårsperioden.

Projektet syftar därför till att Sveriges Fordonsverkstäders Förening i samverkan med aktörer från olika sektorer ska utveckla och anpassa utbildningar, kompetensutvecklingsinsatser och kompetenskartläggningar, utifrån den omställning och de kompetens- och kompetensförsörjningsbehov som idag kännetecknar branschen.

Det handlar om att utveckla metoder för en bättre och mer systematisk behovsinventering för att kartlägga fordonsverkstädernas behov av kompetens. Insatser för att kunna identifiera och (vidare)utveckla kompetensutvecklingsinsatser som är strategiskt viktiga för branschen. Ambitionen är att utveckla former för en genomgripande analys av fordonsverkstädernas kompetensbrister som grund för ett nödvändigt kunskapslyft i hela branschen. Insatserna kommer att genomföras med koppling till den omfattande nationella satsning – Godkänd Bilverkstad – som för närvarande implementeras i branschen för att säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad.

Projektet kommer också att omfatta aktiviteter för att identifiera vilken ytterligare kompetens det finns behov av på fordonsverkstäderna för att möjliggöra en ökad framtida rekrytering av kvinnor, och en stärkt förmåga att tillvarata nyanländas kompetens. Undersökningar visar att det är extremt stor brist på kvinnor i motorbranschen, endast sju procent av alla anställda är kvinnor.

En ytterligare insats handlar om att utveckla en kvalitetssäkrad och branschanpassad handledarutbildning för chefer och medarbetare på fordonsverkstäderna som kan bidra till en enhetlig handledning på verkstäderna som grund för en breddad inkluderande rekrytering och eventuella gymnasiala lärlingsutbildningar som ett alternativ till traditionell skolutbildning.

En annan aktivitet rör att identifiera verkstädernas syn på upplägg och innehåll på bättre och mer näringslivsanpassade rekryteringsutbildningar. Målsättningen är att kunna identifiera ett utbildningsupplägg och ett utbildningsinnehåll som underlättar för personer i utanförskap/arbetslöshet att göra insteg på arbetsmarknaden genom en anställning på en fordonsverkstad.

Därutöver kommer projektet, inom ramen för lokala och regionala programråd, men också via andra insatser, försöka anpassa befintliga utbildningars innehåll efter branschens behov, stimulera en bättre samordning mellan utbildning och arbetsmarknadsinsatser samt att adressera frågor om utbildningsplatser på fler ställen utifrån de behov som finns i branschen.

Projektet drivs av Sveriges Fordonsverkstäders Förening i samverkan med ett tjugotal fordonsverkstäder i Skåne-Blekinge, Skolverket, Training Partner Nordic AB, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, kommuner samt privata aktörer med uppdrag och kunskap i frågor som rör matchning, (breddad) rekrytering samt utveckling av handledarutbildning, rekryteringsutbildning samt anpassad utbildning och kompetensutveckling till medarbetare och chefer inom fordonsindustrin.