2019/00372 - StepIN

Projektnummer:
2019/00372
Projektägare:
Ängelholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
StepIN
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
9 638 343
Beviljat ESF-stöd:
4 525 190
Kontaktperson:
Marit Jensen
E-post:
Marit.Jensen@engelholm.se
Stödmottagare postnr:
26280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetsmarknadsenheten i Ängelholm vill, i samarbete med Arbetsförmedlingen, hjälpa personer mellan 15–64 år oavsett kön, samt etnicitet att komma in på eller närmare arbetsmarknaden och studier. Detta genom optimering och utveckling av befintlig metod, men även genom solid stöd för individerna.
Under genomförandefasens 25 månader, förväntas vi att arbeta med ca 90 – 120 deltagare.
Av dessa är målet att:
• 85 % genomfört "Step 2", dvs. genomfört rustande insatser och valt branschspår.
• 70 % genomfört "Step 3", dvs. klarat av 1–3 månaders praktik och ev. i kombination med arbetsplatsförlagd utbildning.
• 50 % genomfört "Step Out", dvs. en subventionerad anställning under 1–2 år, alternativt genomför reguljära studier kopplat till kommunens bristyrken
Syftet med projektet är att på lång sikt hjälpa och rusta individer till att börja arbeta eller studera. Detta med hjälp av samverkan med samarbetspartners, men även med den beprövade metoden. Det är vår förväntan att deltagarna huvudsakligen övergår till arbete alternativt utbildning, som en följd av projektmedverkan.
Projektet avser att jobba med totalt ca 90–120 deltagare. Genom att vi kartlägger deras behov och förmågor att delta i aktiviteter, kan de komma in och permanent på arbetsmarknaden. Projektet ska även anpassa ett stabilt stöd för individerna, som leder till att de kan gå vidare till studier, etableras eller komma närmare arbetsmarknaden.