information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00237 - Ett hållbart arbetsliv

Namn:
Ett hållbart arbetsliv
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Funktionsrätt Västmanland, Funktionsrätt Västmanland
Projektnummer:
2019/00237
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2019-06-03 - 2022-11-30
Total projektbudget:
33 816 378
Beviljat ESF-stöd:
15 894 238
Kontaktperson:
Magnus Agestav
E-post:
magnus@funktionsrattvastmanland.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet vill tillvarata förmågor i arbete hos personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan, i syfte att möta jämlikhets utmaningarna i välfärden, agenda 2030.Funktionsrättsförbundets 41 medlemsföreningar verkar för alla människors rätt till tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering. I FRV Västmanland som är en sammanslutning av 37 olika föreningar, ser vi ett stort mörkertal, individer som aldrig kommer ut i arbetslivet. Funktionsrätt samarbetar idag med verkställare av arbetsinsatser som verkställs direkt ute i näringslivet, därigenom skapas möjlighet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att ta del av arbetslivet. Arbetslivsförberedande verksamhet som bedrivs i internt samarbete med Ikea nationellt, där Ikea erbjuder en ingång till arbetsmarknaden genom att tillhandahålla sin verksamhet för arbetslivsförberedande arbete. Tydlig modell finns att utgå ifrån som kan göras skalbar, är utvecklingsbar för arbete med fler grupper och företag. IKEA tar i det mötet tillvara den kunskap som framkommer i samarbetet, gör arbetsplatsen mer tillgänglig, inkluderande, motverkar diskriminering och verkar för mångfald. Arbetsplatsen blir för de många människorna, där mötet bygger kunskap, skapar spridning och en förståelse för varandras olikheter. Genom samarbetet på IKEA ser vi att arbetsplatserna behöver rustas för att bli mer tillgängliga och inkluderande. I projektet utveckla modell/metod för företag, yrkesprofessioner inom arbete och målgruppen så skapas möjlighet att bättre ta tillvara allas arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen står inför komplexa utmaningar när nya sätt att arbeta ska tas fram. I detta projekt vill vi utveckla/ skapa, testa och utvärdera modell/metod och arbetssätt för att tillgängliggöra våra arbetsplatser för fler. Målet är att bidra till att skapa långsiktiga lösningar för Ett hållbart arbetsliv för de många människorna. Genom att sätta individens motivation till att arbeta i fokus och där medverkande aktörer, såväl arbetsgivare, organisationer som myndigheter har en samsyn och gemensam målsättning, tror vi oss kunna visa på bättre och mer ändamålsenliga vägar till att erhålla och kunna behålla en plats i arbetslivet.
Projektets mål att fånga upp och utveckla möjligheter till möte i arbetslivet för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vilket innebär att långsiktigt kunna ta del av arbetslivet utifrån individuella förmågor, kunskaper, behov och mål. Sprida kunskap till arbetsmarknaden om funktionssätt/variationer, påvisa möjligheter och fördelar det kan ha i arbete. Starta upp arbetslivsförberedande verksamheter för denna grupp på nationell nivå i samarbete med IKEA. Genom samarbete med IKEA bygga en hållbar plattform att utgå ifrån för individen i arbete. Riktat till en målgrupp som är i behov av samordnat arbetsorienterat stöd för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Skapa en skalbar modell för långsiktigt stöd i arbete, fördjupa och förnya befintliga arbetssätt. Med proffs på arbete placerade på IKEA ta fram ett riktat och planerat stöd där individen tillsammans med arbetsstödjare och IKEA utifrån modell tar fram ett individuellt upplägg till arbete. Stärka målgruppen och stödja individerna genom att identifiera brister och möjligheter i samhällssystemet, och därmed ge dem möjlighet att äga sina egna ärenden kopplat till arbetslivet.
Projektet ska nationellt, öppna upp för arbetsförberedande verksamheter med yrkesprofessioner för stöd i arbete placerade direkt på företag. Skapa modell för att tillgängliggöra arbete på företag för fler. Inkludera yrkesprofessionella som arbetar med stödinsatser gällande arbete direkt på företagen, "hands on" redan i kartläggningsfasen av insatser. Enligt Socialförsäkringsrapport 2017:5 har arbetsförmedlingen i sin helhet inte så tydligt en "place then train"-utformning. I rapporten finns det en utbredd uppfattning bland projektmedarbetarna om en kombination av SE och CM skulle vara en bra insats för unga med aktivitetsersättning. Målgruppen beskrivs som i behov av det sociala stöd man kan få av CM för att sedan få SE-stödet för att hitta arbete. Genom att medverkande aktörer, arbetsgivare och myndigheter delar en samsyn och gemensam målsättning med individens möjlighet till arbete i fokus, vill vi påvisa bättre, inkluderande metoder för att individen ska erhålla och behålla en plats i arbetslivet!
Projektet ska bidra till att stärka individer och skapa förutsättning att tillvarata sina rättigheter. Sprida information och kunskap i syfte att bidra till en förändrad samhällssyn. Bidra med kunskap, kompetenshöjning och information vilken leder till en ökad förståelse och bemötande av individen med funktionsnedsättning.