information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00171 - Rätt stöd för mig

Projektnummer:
2019/00171
Projektägare:
Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Stockholms stad
Namn:
Rätt stöd för mig
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
680
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
48 520 056
Beviljat ESF-stöd:
22 614 110
Kontaktperson:
Johanna Thagemark
E-post:
johanna.thagemark@extern.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12107
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Tre samordningsförbund, Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby och Sigtuna samt Samordningsförbundet Roslagen ansöker tillsammans med de ingående parterna, tio kommuner (Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm om medel för att genomföra projektet "Rätt stöd för mig!". Samordningsförbundet Stockholms stad är projektägare.

Målgruppen är unga och vuxna (16-35 år) med behov av samordnat stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan. Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser och skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen. Projektet avser att arbeta inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management och kommer ta fram projektspecifika definitioner för samtliga delprojekt. Generellt innebär projektets insatser ett personalintensivt stöd där man bygger en förtroendefull relation och utgår från individens egna intressen i planeringen mot arbete eller studier. Individen har en hög grad av inflytande över insatsens utformning. Övriga arbetssätt som kommer att användas är bland annat myndighetsgemensamma team som syftar till en gemensam samordnad plan för individen.

Mot bakgrunden av problembeskrivningen kommer projektets största nytta vara följande:

• Utveckla ett systemsynsätt för att skapa långsiktigt hållbara samverkansstrukturer utifrån de behov som identifierats i regionen.
• Kartlägga incitamentsstrukturer och strukturella hinder för övergångar till arbete eller studier. Projektet kommer att verka för att hitta effektiva lösningar under genomförandet, och i de fall det inte går att lösa inom projektets ramar, lämna förslag till berörda instanser.
• Utveckla samverkan med näringslivet för att unga i högre utsträckning ska få arbetslivserfarenhet.
• Utveckla digitala målgruppsanpassade lösningar som ökar tillgängligheten till information, insatser och stöd.
• Utveckla samverkanstrukturer som främjar övergångar mellan gymnasiesärskolan till arbete och studier samt övergångar mellan daglig verksamhet till arbete och studier.
Projektets jämställdhetsarbete kommer att ta sitt avstamp i genomförandet av jämställdhetspolitiken och de offentliga aktörernas uppdrag om jämställdhetsintegrering.
Fokus kommer framförallt att ligga på följande aktiviteter:
• Tillsammans med samarbetspartners synliggöra kvinnor i varje delmoment av de arbetslivsinriktade insatserna och öka andelen kvinnor som får ta del av arbetsnära insatser, stöd, anpassningar och subventionerade anställningar.
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att öka kunskapen om jämställdhet, normer och den ojämna resursfördelningen på arbetsmarknaden hos projektets medarbetare, samarbetspartners och intressenter.
• Jämställdhetsperspektivet kommer att integreras i alla projektets aktiviteter med särskilt fokus på att "göra" jämställdhet i mötet med projektets deltagare.

Projektets arbete med ickediskriminering och tillgänglighet kommer att ta sitt avstamp i Sveriges åtaganden kring mänskliga rättigheter, genomförandet av funktionshinderpolitiken och lagstiftningen kring diskriminering. Fokus kommer framförallt att ligga på följande aktiviteter:
• Arbeta systematiskt med universell utformning av projektets insatser i nära samarbete med dem det berör.
• Utveckla former för dialog med brukare och intresseorganisationer.
• Kompetensutvecklingsinsatser för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, ickediskriminering och funktionshinderperspektivet hos projektets, medarbetare, samarbetspartners och intressenter.
• Systematisk insamling av strukturella hinder i arbetslivet inklusive flöden mellan olika stöd, inlåsningseffekter och incitamentsstrukturer.
• Utveckla former för att stötta anhöriga i syfte att förstärka nätverket kring unga

En tydlig utgångspunkt för projektet kommer att vara ett genomförande i nära samarbete med de som direkt berörs, deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer tjänstedesignmetoder att användas för att öka inflytandet i samtliga av projektets aktiviteter.