2019/00163 - Hållbar etablering

Diarienummer:
2019/00163
Namn:
Hållbar etablering
Projektnummer:
2019/00163
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
33 735 420
Beviljat ESF-stöd:
15 855 420
Kontaktperson:
Anna Almén
E-post:
anna.2.almen-bergstrom@edu.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12126
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet Hållbar etablering ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända personer med kort utbildningsbakgrund genom att jobba holistiskt och hållbart med de olika områden som projektet under förprojekteringsfasen identifierat som avgörande förutsättningar för etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Stockholm stad tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Stockholm ska tillsammans arbeta för att effektivisera de pågående processerna och utveckla nya metoder och stöd, med fokus på arbete och försörjning. Dessa metoder ska stärka individen och bidra till att korta etableringstiden för en målgrupp som idag beskrivs som den mest utsatta gruppen på Stockholms arbetsmarknad. Projektägaren är Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och målgruppen är nyanlända personer i etableringsprogrammet med kort utbildningsbakgrund samt nyanlända som tidigare deltagit i etableringsprogrammet men nu är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Med särskilt fokus på kvinnor.
Modellen i projektet består av tre delar:

1. Insatser riktade till individen, där gemensam kartläggning, planering samt uppföljning, med ett tydligt fokus på heltidsplanering, kontinuerligt stöd och coachning på b.la. modersmål, tilltro till målgruppen och där de horisontella principerna är grunden i arbetet. Arbetsmarknadsinsatser anpassade till deltagaren som utvecklas och erbjuds i samråd med arbetsgivarna. Projektet kommer även att erbjuda två sammanhållna utbildningar som är sfi utbildningar med yrkesinriktning på grundläggande nivå, anpassade för målgruppen.

2. Projektet ska i samverkan med Stockholm stad Arbetsgivarsamverkan medverka i utvecklingen av Integrationspakten i syfte att öppna möjligheter för projektets målgrupp att nå en hållbar förankring på arbetsmarknaden och i samhället. Inom Integrationspakten utvecklas Innovationsforum som utgör en arena för arbetsgivarna att träffas och byta erfarenheter och utveckla nya arbetssätt. Innovationsforum ska ta tillvara företagens och stadens innovationskraft på integrationsområdet och är tänkt att också utgöra ett forum för projektet och näringslivet att lyfta utmaningar som tillsammans behöver lösas.

3. Utveckling av verktyg och metoder som skapar goda förutsättningar för genomförande av individrelaterade insatser. A) utveckling av en gemensam kartläggning. B) öka kunskapen hos aktörerna, genom att utbilda och skapa strukturerade kanaler för info inom och mellan aktörer. C) skala upp och skapa nya DUA-spår mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen för gruppen kortutbildade. D) utveckla digitalt stöd för snabbare språkinlärning och förståelse av hur samhället fungerar och att tillgodose sig information från olika myndigheter. E) Samhällsvägledning och hälsokoordination är också viktiga verktyg för att målgruppen ska nå en hållbar etablering.