2019/00162 - Apl Nynäs

Name:
Apl Nynäs
Region:
Stockholm
Projektägare:
Nynäshamns kommun, Campus Nynäshamn
Projektnummer:
2019/00162
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2019-10-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 604 322
Beviljat ESF-stöd:
10 604 322
Kontaktperson:
Projektledare Yasemin Kan
E-post:
yasemin.kan@nynashamn.se
Specifikt mål:
1.2

Projektidén är att skapa betydligt bättre samverkan mellan skola och arbetsliv genom utveckling av metoder för samordning, lärande på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivarna, validering, vägledning, kvalitetssäkring och kontakter med arbetslivet. Ett stabilt yrkesutbildningssystem ska skapas dels genom utveckling, dels genom implementering av funktioner med olika ansvarsområden.
Projektet ska löpa under tre år med start 1/10 2019 och slut 30/6 2022.

Ett antal metodutvecklare med olika fokus ska arbeta med utveckling.
• Samordning av apl, arbetsplatsförlagt lärande
• Lärande på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivare
• Validering
• Vägledning och arbetslivsorientering
• Kvalitetssäkring
• Mäkling mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare

FÖRVÄNTADE RESULTAT
• utvecklade modeller, metoder och verktyg för samverkan mellan branscher, utbildningsanordnare och myndigheter avseende organisering och kvalitetssäkring av lärande på arbetsplatsen
• förbättrad tillgång till och relevans av lärande på arbetsplatsen
• förbättra arbetsmarknadens tillgång av kompetens
• förstärkt koppling och underlättad övergång mellan utbildning och arbetsliv för ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden
• nya verktyg, strukturer eller metoder som är användbara efter projektslut
• ökad jämställdhet och tillgänglighet
• ett stabilt yrkesutbildningssystem

Nynäshamns kommun ska vara projektägare och projektet ska ha sin bas på NKC.