2019/00158 - Digit or die

Diarienummer:
2019/00158
Namn:
Digit or die
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00158
Projektägare:
Kulturförvaltningen Stockholms stad, Administrativa staben
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
765
Projektperiod:
2019-09-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
18 180 338
Beviljat ESF-stöd:
12 165 890
Kontaktperson:
Lena Nilsson
E-post:
lena.e.nilsson@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
16308
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Syftet med projektet "Digit or die" är att kompetensutveckla chefer och medarbetare inom Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens. Snabb digitalisering och ständig utveckling kräver flexibilitet och anpassning. Chefer och medarbetare behöver utveckla säker och kritisk användning av digital kompetens såsom att söka och bedöma information på internet, producera material, redovisa och utbyta information samt kommunicera och delta i nätverk via internet. Digitaliseringen skapar nya beteenden och nya modeller som påskyndar utvecklingen i samhället. Digital kommunikation blir mer vanligt samtidigt som det är svårare att särskilja det digitala från det icke-digitala. Transformationen från teknikinriktad verksamhet till verksamhet som ställer människan i fokus i ett digitalt sammanhang kräver nya sätt att arbeta. Omvandlingen ställer krav på snabbare utveckling, förenklade processer och ökad automatisering och effektiviseringar. I framtiden kommer 9 av 10 arbeten kräva digital kompetens.

Kulturförvaltningen består av ca 990 medarbetare och är en kvinnodominerad arbetsplats med 64 % kvinnor och 36 % män. Många medarbetare har lång anställningstid och medelåldern ligger på ca 49 år. Överlag har medarbetarna låg digital kompetens. Genom projektets utbildningsinsatser kommer medarbetarna att ha ökat sin kunskap om digitaliseringens effekter inför sitt fortsatta arbetsliv och vara redo att möta framtidens arbetsplats. I projektet kommer medarbetarna utveckla attityder, färdigheter förståelse och tankar kring digitala vanor. På sikt kommer anställningsbarheten tryggas. Utbildningsinsatserna utformas med individen i fokus och i enlighet med de metoder för jämställdhet och delaktighet som förvaltningen arbetar med i ordinarie verksamhet. I utbildningens olika faser finns perioder av självreflektion och hemläxor samt kollegialt lärande mellan grupper och olika kunskapsnivåer.

Projektet involverar medarbetare från hela förvaltningens verksamheter och använder andra förvaltningars syn på digitala utmaningar. Projektet tillgodoser chefers och medarbetares möjlighet att verka i och utvecklas med ett samhälle i stark förändring. På så sätt skapas förutsättningar för strategiska och långsiktiga effekter i frågor som rör digitalisering och digitaliseringens påverkan samt för nödvändig verksamhetsutveckling och anpassning av organisationen. Stockholm stads målsättning är att vara ledande inom digital teknologi och lösningarna ska präglas av tillgänglighet, transparens och kvalitet. Kulturförvaltningen bygger en agil, förändringsbenägen och flexibel organisation för digital utveckling med mål att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar. När projektet är slut ska minst 80 % av medarbetarna ha ökat sin digitala kompetens, 40 % av medarbetarna ska aktivt använda digitala arbetssätt, 24 medarbetare är utvalda till att vara Digit-förebilder och 80 % av cheferna arbetar med systematisk verksamhetsutveckling.

Projektet "Digit or die" bidrar till att uppfylla målen inom EU2020-strategin, Livslångt lärande och sammanshållningspolitiken att främja bland annat arbete och utbildning för att skapa ett kompetensstarkt Europa. Projektet bidrar också till ESFs mål att stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden.