information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00145 - Samverkansplattform Kalmar län

Namn:
Samverkansplattform Kalmar län
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Coompanion Kalmar län, Högsby
Projektnummer:
2019/00145
Planerat antal deltagare:
88
Projektperiod:
2019-09-02 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 431 952
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 431 952
Kontaktperson:
Ewa Engdahl
E-post:
ewa.engdahl@coompanion.se
Specifikt mål:
2.3

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor, stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden, och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara föreningar som arrangerar språkcaféer, tar emot praktikanter och skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och den idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kommer göras genom tre olika pilotprojekt som arbetar med tre olika metoder och tre olika målgrupper som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Metoderna kommer att testas, utvärderas och om de är framgångsrika, implementeras i ordinarie verksamheter samt spridas till andra intressenter.

Kalmar hunddagis arbetsintegrerande sociala företag kommer att arbeta med ungdomar i åldrarna 16-24 år som av olika anledningar inte gått färdigt gymnasiet. Det är en målgrupp som ofta har en sammansatt problematik av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar som, om inte rätt insatser görs, riskerar att aldrig komma in på arbetsmarknaden eller hitta tillbaka till studier. Kalmar hunddagis värdegrund är att varje enskild individ ska bemöta och bemötas med respekt, omtanke och delaktighet. Individerna kommer delta i den dagliga verksamheten med hundarna eller för den enskilda individen lämplig sysselsättning. Varje person bidrar med sin individuella förmåga i arbetet. Sysselsättning på hunddagiset innebär en lugn och trygg plats att växa på, i samarbete och socialt umgänge med såväl hund som människa. Att få sitta och kela och klappa en hund och en positiv inverkan på personer med psykisk ohälsa. Till viss del kommer även pensionärer med intresse för ungdomar att vara tillgängliga för samtal, bidra med sina livserfarenheter och utgöra vuxna förebilder. Huvudsyftet med projektet är att motivera ungdomarna att fortsätta sina studier, då en gymnasieutbildning är viktig för att få tillgång till arbetsmarknaden idag. Kalmar hunddagis planerar för att hjälpa 64 ungdomar tillbaka till studier eller arbete.

Det andra pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och att hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde. Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till att öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktar på att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

Ölands Museum Himmelsberga ska testa att arbeta med nyanlända som av olika anledningar har svårt att komma vidare i studier eller ut i arbete, genom praktisk verksamhet introducera dem till de gröna näringarna. På Ölands museum skulle personer som står långt från arbetsmarknaden kunna få en första kontakt med de gröna näringarna, främst odling och trädgård. Arbetskraftsbehovet inom både lantbruk och grönyteskötsel är väldigt stort i regionen. Många nyanlända har svårt att utveckla språket genom traditionell klassrumsundervisning. På Ölands museum kan deltagare som står långt från arbetsmarknaden få möjlighet att stärka sitt självförtroende, arbeta praktiskt och samtidigt utveckla språket medan de lär sig mer om de gröna näringarna och kanske blir inspirerade att fortsätta på inslagen bana. 32 personer planeras delta i projektet.

Under projektens gång kommer partnerorganisationerna att få stöd för att bättre kunna arbeta med målgruppen i framtiden genom riktade utbildningsinsatser och workshops för erfarenhetsutbyten. Målet är att hitta lösningar för att insatser och metoder för att individer skall närma sig arbetsmarknaden ska kunna fortgå även efter projektet. Långsiktiga mål med projektet är också att de metoder och arbetssätt som utvecklas i de tre pilotprojekten och de erfarenheter som görs kring samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer ska tas tillvara och spridas till andra för att sektorerna ska bli bättre på att samverka för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden. Därför är tanken att arbetet också ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län mellan idéburen och offentlig sektor. Med utgångspunkt i pilotprojekten kommer därför en arbetsgrupp bestående av representanter från den idéburna och den offentliga sektorn arbeta med plattformen. Den kan sedan vara ett stöd i framtida samverkan mellan sektorerna för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.