2019/00120 - InVux

Projektnummer:
2019/00120
Projektägare:
Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgsregionen /Utbildning
Namn:
InVux
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
24 051 665
Beviljat ESF-stöd:
11 300 449
Kontaktperson:
John Nelander
E-post:
john.nelander@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektet InVux skapar jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd för att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda individanpassade och helhetsinriktade lösningar kommer unga kvinnor och män, oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, socioekonomisk bakgrund mm ges stöd i att ta klivet in i vuxenlivet, och möjliggöra att vägen dit präglas av motivation, framtidstro och en stark tilltro till ungdomarnas förmågor och möjligheter.

Ett lokalt förankrat och tvärsektoriellt utvecklingsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv kommer att genomföras i sex av Göteborgsregionens medlemskommuner dvs Ale, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Stenungsunds kommun. Med fokus på individens situation kommer relevanta stödinsatser erbjudas genom att aktörernas resurser nyttjas bättre. Utbildnings-, arbets-, och samhällslivet ska i högre grad bli mer tillgängligt för alla unga utifrån deras individuella behov och förutsättningar. InVux ska vara en möjliggörare för att de unga ska känna sig inkluderade, nyttja sin fulla potential och inte styras av stereotypa föreställningsmönster kopplade till exempelvis kön eller etnisk bakgrund.

Göteborgsregionen som projektägare, kommer att stödja det lokala utvecklingsarbetet från planering och analys till genomförande och utvärdering. Göteborgsregionens professionella nätverk, som t ex utbildningschefsnätverket samt Kompetensrådet, som representeras bl a av arbetsmarknadens parter, näringslivet, arbetsförmedlingen, universiteten i Göteborg och Västra Götalandsregionen, är projektets referensgrupper och samverkanspartners. Dessa utgör viktiga plattformar för att säkra förankring av resultat av insatser och identifierade systemfel. Forumen används också i kommunikation och spridning samt strategisk påverkan till beslutsfattare.