information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00116 - Support by FC Rosengård

Namn:
Support by FC Rosengård
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Boost by FC Rosengård, Boost by FC Rosengård
Projektnummer:
2019/00116
Planerat antal deltagare:
460
Projektperiod:
2019-08-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
27 524 740
Beviljat ESF-stöd:
12 936 902
Kontaktperson:
Henric Lellky
E-post:
henric@boostbyfcr.se
Specifikt mål:
2.2

BAKGRUND OCH PROJEKTIDÉ
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och i Skåne har länge varit en aktuell och prioriterad fråga. Både det nationella programmet och Skåne-Blekinges regionala handlingsplan för socialfonden tar upp unga som en grupp som i högre grad står utanför arbetsmarknaden än andra. I Region Skånes utvecklingsstrategi konstaterar man att det behövs en kraftsamling kring ungas arbetslöshet och sena inträde på arbetsmarknaden. Trots en högkonjunktur och många satsningar de senaste åren finns det fortfarande ett behov av insatser för unga vuxna, särskilt i Malmö där ungdomsarbetslösheten är högre än i resten av regionen och landet.

Projektägaren Boost by FC Rosengård har länge engagerat sig för att stötta unga in på arbetsmarknaden. De mönster som har framkommit de senaste åren överensstämmer med de som Arbetsförmedlingen har förmedlat i sina analyser och rapporter. Grupperna som allt mer ökar bland arbetslösa unga är de med ohälsa, utrikes födda och unga utan fullföljd gymnasieutbildning.

Vår ambition är att driva en verksamhet med skräddarsydda lösningar som ser till de behov som finns bland unga idag. Därför ska Support by FCR särskilt rikta sig till unga utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning och ge dem extra stöd för att stärka deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Support by FCR kommer även att rikta in sig mot arbetsgivare, få dem att bredda sina rekryteringsmetoder och sänka kraven på formella kompetenser hos vilka de anställer, då vi vet att unga, och särskilt utrikes födda, drabbas negativt av det system som finns idag. Slutligen ska projektet göra en satsning på att få övergångarna till studier och arbete att bli hållbara. Genom att ge extra stöd och uppföljning under den första tiden på en utbildning och en arbetsplats, och även långt efter utskrivning ur projektet, ska Support by FCR se till att ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden blir varaktigt.

PROBLEMANALYS
Sverige är ett land där utbildning värderas högt på arbetsmarknaden. De som inte klarat av skolan har avsevärt sämre chanser att hitta arbete. Arbetslösheten för personer med som högst förgymnasial utbildning är mer än fem gånger så hög som de med minst gymnasial utbildning.

Att komplettera sina studier från gymnasiet för att få ut sin examen är något som borde prioriteras väldigt högt om man vill kunna få jobb. Negativa erfarenheter från tidigare skolgång gör dock att motivationen till att försöka på nytt är väldigt låg för många unga som saknar utbildning. Har man varit borta från skolan länge och sedan börjar på Komvux kan det dessutom bli en överväldigande upplevelse. Kraven är höga, tempot är högt och upplägget standardiserat och med få möjligheter till personligt stöd, blir därför en stor omställning som kan kännas överväldigande.

Medan andelen arbetslösa inrikes födda unga har minskat kraftigt i Malmö de senaste fem åren har den för utrikes födda tvärtom ökat. Gruppen har en generellt sett lägre utbildningsnivå än inrikes födda, de saknar professionella nätverk och har lägre kunskap kring de normer som finns på arbetsmarknaden och ute på arbetsplatser.

En annan utmaning som finns i hela gruppen är att kunskapen om arbetsmarknaden är låg. Man vet inte vilka möjligheter som finns, och inte hur den fungerar. Det finns även föreställningar om yrken, vilka som är “bra" och “dåliga", vilka yrken män och kvinnor förväntas ha, och låg kunskap om vilka branscher arbetsgivarna letar efter arbetskraft i som mest.

Många arbetsgivare vill anställa uppger att kompetensförsörjningen är deras största utmaning. På samma sätt som att ungdomar gör stereotypa val baserat på kön och bakgrund gör dock även arbetsgivare det genom föreställningar över hur män och kvinnor passar olika bra på olika arbetsplatser. Förutom könsstereotypa rekryteringar sker även en diskriminering på andra grunder, exempelvis ålder och bakgrund. Vidare är kraven på formella kvalifikationer gällande exempelvis utbildning, språkkunskap, och tidigare arbetslivserfarenhet, inte sällan högre än nödvändigt. Detta exkluderar många unga med annars rätt kompetens från att kunna söka tjänsten.

Såväl arbetsgivare som ungdomar har i intervjuer vittnat om att den första tiden på en arbetsplats innebär en stor omställning för ungdomen som ofta resulterar i att ungdomen kort därefter slutar eller avslutas från sin anställning. För att minska detta problem och öka hållbarheten i rekryteringar behövs en ökad förberedelse av ungdomar innan de kommer ut i utbildning eller på arbete.
Målgrupp
Projektets målgrupp är arbetslösa unga vuxna 15-24 år i Malmö som behöver fördjupat stöd för att komma in i utbildning eller arbete. Support by FCR riktar sig särskilt till ungdomar som är utrikes födda och ungdomar som saknar gymnasieutbildning.

FÖRVÄNTADE RESULTAT OCH EFFEKTER

Projektets förväntade långsiktiga effekter är:

- Ökad andel i arbete och ökad delaktighet i utbildning för unga kvinnor och män mellan 15-24 år
- Ökat andel unga med gymnasieexamen
- Minskad segregation avseende kön och härkomst inom utbildning och på arbetsmarknaden

De förväntade kortsiktiga effekterna är:

- Ökad hållbarhet i målgruppens övergångar till arbete och studier
- Samma hållbarhet bland anställningar och utbildningar, oavsett kön eller härkomst


För att uppnå de förväntade effekter krävs följande prestationer/resultat, det vill säga förändring på individ-, organisation och projektnivå:

- 460 ungdomar har skrivits in i och fått stöd av projektet
- Ökad kunskap kring jobbsökarstrategier hos deltagare
- Deltagare är nöjda med stödet de har fått i Support
- Utrikes och inrikes föddas kunskaper har ökat lika mycket
- Ökad studiemotivation hos deltagare
- Ökad insikt om stereotypa yrkes- och studieval hos målgruppen
- Ökad förståelse och förtroende mellan arbetsgivare och unga
- Ökat stöd till deltagare efter avslut
- Arbetsgivare väljer att rekrytera ungdomar från projektet
- Ökat antal unga 15-24 år i Malmö i sysselsättning
- Lika stor andel, oavsett kön eller härkomst, avslutas mot jobb eller utbildning

Support by FCR förväntas att skriva in 460 deltagare i projektet. 255 utav dessa förväntas bli självförsörjande efter sitt deltagande.

METOD
Support by FCR kommer att utgå ifrån en metod i vilken ungdomar får ett nära stöd, med möjlighet till individanpassade insatser. Enskilda samtal med vägledare sker parallellt med deltagande i gruppaktiviteter.
Vägledningen syftar till att processleda ungdomen mot självförsörjning genom motivering och stöd till ungdomen att göra smarta val gällande arbete och studier. Vägledarna i projektet har kompetens inom MI (motivational interviewing) och SE (supported employment) och lång erfarenhet av att arbeta med unga arbetslösa.

Samtliga deltagare kommer inledningsvis att delta i samhälls- och arbetsmarknadsorienterande insatser. Bristyrken och normer och strukturer på arbetsmarknaden kommer särskilt att diskuteras. Beroende på deltagarnas mål kan de sedan ingå i ett, eller båda, av projektets huvudteman. Arbetsförberedande aktiviteter kommer att genomföras vilka syftar till att stärka ungdomens självkännedom och möjlighet att erhålla ett arbete, samt förbereder den inför rekryteringar. I Studieförberedande aktiviteter deltar ungdomar med studier som mål. Där vägleder och motiverar lärare samt studie- och yrkesvägledare kring studier, men ger också stöd i frågor som ämnesstudier, ansökning till utbildningsanordnare, studiebesök och anmälan till prövningar.Parallellt med deltagandet i temana byggs deltagarnas planering upp med kompletterande aktiviteter utifrån deras individuella önskemål och behov. För deltagare som är arbetsredo sker särskilda aktiviteter som förbereder dem inför praktik, ger branschkunskap, m.m.

Projektet kommer även att verka för att påverka arbetsgivare att göra mer breddade rekryteringar och gå från traditionella rekryteringsmetoder. De höga förväntningarna på CV:n, personliga brev och andra formella kompetenser som finns hos många arbetsgivare innebär en nackdel för många unga i rekryteringsprocesser. Genom att anordna normbrytande aktiviteter där arbetsgivare och ungdomar möts (exempelvis föreläsningar, studiebesök, workshops, sociala aktiviteter) får ungdomarna en möjlighet att visa upp personlig lämplighet istället för att bedömas utifrån namn och innehåll i CV.

Support by FCR kommer också att stötta arbetsgivare med matchning i rekryteringsprocesser, och kan då påverka att ungdomar som annars kanske inte hade kallats till intervjuer också kan bli kallade.

Många unga blir av med sina anställningar eller hoppar av sina utbildningar kort efter start och i intervjuer med arbetsgivare har dessa bekräftat att unga som börjar arbeta har det extra svårt under den första tiden på arbetsplatsen. En viktig del av projektet blir därför uppföljningen, ungdomarnas övergångar till självförsörjning ska bli mer hållbara. Ungdomar som börjat arbeta eller studera ska därför få fortsatt stöd från Support by FCR. Genom att kartlägga deltagarnas sysselsättning vid minst sex månader efter deras avslut i projektet kommer man att få ett mått på hur hållbara resultaten är.