information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00086 - Vägen till självförsörjning

Namn:
Vägen till självförsörjning
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Nyköpings kommun, Nyköpings kommun, division social omsorg
Projektnummer:
2019/00086
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-07-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
28 131 369
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
13 220 403
Kontaktperson:
Cristina Forssander
E-post:
cristina.forssander@nykoping.se
Specifikt mål:
2.1

Nyköpings kommun ska i samverkan med Arbetsförmedlingen förändra och utveckla sitt arbetssätt med målgruppen "arbetslösa individer som erhåller försörjningsstöd". Som grund för arbetet har vi under hösten 2018 haft ett tiotal samverkansworkshops där flera enheter inom kommunen och Arbetsförmedlingen deltagit. Parallellt har vi genomfört en förstudie där det ingår en målgruppsinventering, en kartläggning av nuvarande utbud av arbetsmarknadsinsatser och samverkan samt en omvärldsbevakning av forskning inom området och andra kommuner som haft framgång i arbetet med målgruppen. Arbetet har resulterat i en behovs- och problemanalys där vi kommit till slutsatsen att vi behöver utveckla samverkan och arbetet med målgruppen "arbetslösa individer som erhåller försörjningsstöd". Utvecklingsarbetet är planerat att utföras i form av en pilot under tre år. Pilotens mål är att stärka vägen till utbildning, arbete för individer som uppbär försörjningsstöd. Pilotens yttersta effekt är att fler arbetslösa personer med försörjningsstöd når självförsörjning och att fler arbetsgivare får sitt kompetensförsörjningsbehov tillgodosedda och att minska skillnaderna mellan kvinnor och mäns stöd och möjlighet till arbete.
För att nå målet ska vi arbeta för att:
1. Utveckla arbetssätt och struktur för samverkan på individ-, organisations- och systemnivå.
2. Utveckla arbetssätt och processer för gemensam kartläggning, målbild och handlingsplan.
3. Se över och utveckla insatser som både möter individernas och arbetsgivarnas behov och förutsättningar.
Det övergripande syftet med arbetet är att i samverkan skapa beständiga arbetssätt som stärker och effektiviserar målgruppens väg till självförsörjning. Individerna i målgruppen ska få en kartläggning, målbild och handlingsplan som görs gemensamt samt ett kontinuerligt, sammanhållet och individuellt stöd under hela insatsen – helst av samma person. Vi ska skapa tidiga insatser med ett mer varierat och flexibelt utbud för olika behov och individer. Vi ska ge stöd och skapa samverkan med näringsliv och arbetsgivare och skapa insatser som är anpassade till förutsättningarna på arbetsplatserna. Vi ska arbeta för en samverkan kring individen och mellan de organisationer som möter individen – även på systemnivå samt öka samverkan med föreningsliv.

Den primära målgruppen är arbetslösa personer som erhåller försörjningsstöd och bor i Nyköpings kommun med särskilt fokus på nyanlända, nyanlända kvinnor, individer med kort utbildningsbakgrund och individer som varit arbetslösa mer än 12 månader.
Sekundära målgrupper är medarbetare i kommunen och på Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, politiker och andra samverkanspartners i Nyköpings kommun.
Samtliga verksamheter som ingår i det konkreta arbetet med piloten har varit delaktiga i framtagandet av förstudien och projektidén: Nyköpings kommuns enheter för försörjningsstöd, arbetsmarknad, näringsliv samt Campus och Arbetsförmedlingen i Nyköping
Projektorganisationen består av en styrgrupp, en projektägare, en projektledning, den operativa arbetsgruppen, processledare, utvärderare samt tre olika referensgrupper bestående av politiker, arbetsgivare och medborgare. Piloten planeras pågå mellan juli 2019 till juni 2022 och kommer att genomföras i tre övergripande faser analys- och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas. Till vårt stöd har vi en förändringsteori som ska ligga till grund för arbetet genom de tre faserna