2019/00083 - #KlarFramtid

Diarienummer:
2019/00083
Namn:
#KlarFramtid
Projektnummer:
2019/00083
Projektägare:
Region Sörmland, Region Sörmland, Tillväxt och folkhälsa
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
530
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
49 692 906
Beviljat ESF-stöd:
23 932 518
Kontaktperson:
Agneta Engström
E-post:
agneta.engstrom@regionsormland.se
Stödmottagare postnr:
63107
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

#KLARFRAMTID är ett länsöverskridande projekt som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra gymnasiestudier. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.

I projektet medverkar Katrineholms kommun, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun, Oxelösunds kommun, Köpings kommun och Arbetsförmedlingen Norra Sörmland med varsitt delprojekt. Problembilden är likartad, men aktörerna har gjort olika avgränsningar vad gäller inriktning och vilken del av utlysningens målgrupp de fokuserar på utifrån sina specifika utmaningar, vilket gör att det blir en mix där många olika metoder och erfarenheter kan delas och spridas.

#KLARFRAMTID tar avstamp i erfarenheterna från det tidigare ESF-projektet #jagmed som genomfördes i ÖMS 2016-2018. Resultatet visar vikten av att utgå från var individen är, vad individen vill och behöver vid val av arbetsmetod eller aktivitet för att komma tillbaka till eller komma ett steg närmare utbildning. En viktig del i detta är bemötande, vilket är centralt i metoder som motiverande samtal (MI), coachande samtal, lösningsfokuserat samtal och 7-Tjugo. Dessa metoder handlar om att individen själv ska driva sin process genom att definiera sin situation, sina behov och ge förslag på lösningar. Ett annat viktigt resultat är att tillgänglighet och kontaktvägar är viktigt. SMS och sociala medier har visat sig vara framgångsrika kanaler jämfört med de traditionella kontaktvägarna brev, telefon och kontorstid. Det har också visat sig vara relationsskapande och gett goda resultat. Det är också viktigt att kunna erbjuda ett alternativt nätverk för ungdomar som inte trivs i skolan och att dessa nätverk finns i lokaler utanför den ordinarie skolmiljön, som ofta förknippas med negativa känslor och erfarenheter. Personalens personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med ungdomarna är ofta mer avgörande än formell kompetens. Ett av de viktigaste resultaten är att samverka runt skolavhopp, studiemisslyckanden och ungdomar som varken studerar eller arbetar.

I projektet #KLARFRAMTID kommer 530 individer, ungefär lika många män som kvinnor, i åldern 15-24 år boende i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Oxelösund och Köping att delta. Projektet omfattar fem olika delprojekt som har identifierat sina specifika utmaningar.

Delprojekten är:
• Rekarnegymnasiet i Eskilstuna ska utveckla och erbjuda YRKESINTRODUKTION HANDEL OCH FORDON SOM LÄRLINGSUTBILDNING med totalt 100 deltagare mellan 16 och 20 år. Lärlingsutbildningens upplägg, att den är bättre anpassad för introduktionselevernas förutsättningar och att branscherna handel och fordon har ett mycket stort rekryteringsbehov, innebär att eleverna har goda chanser att få anställning.
• Arbetsförmedlingen i Norra Sörmland ska erbjuda KARRIÄR- OCH STUDIEVÄGLEDNING för totalt 300 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen. Två grupper har identifierats – de som saknar gymnasieutbildning och de som är yrkesovissa. Genom att öka deltagarnas självinsikt och kunskap om arbetsmarknad, yrken och utbildningsvägar ska fler ungdomar komma i studier eller arbete.
• Katrineholms kommun ska sätta samman upp ett UPPSÖKANDE NÄRVAROTEAM som ska jobba med 50 deltagare mellan 15 och 20 år som har hög skolfrånvaro på gymnasiet eller har avbrutit sina studier. Närvaroteamet ska jobba uppsökande och med insatser för målgruppen samt förebyggande som stöd för gymnasieskolorna. Stort fokus kommer att ligga på att skapa relationer och allianser där ungdomarna känner sig trygga och har förtroende för.
• Oxelösunds kommun ska erbjuda INDIVIDUELLT ANPASSADE AKTIVITETER/STUDIER MED FÖRSTÄRKT STÖD för 40 ungdomar, mellan 18 och 24 år som har hoppat av gymnasiet, enbart har ett studiebevis eller inte har avslutat grundskolan. Deltagaren kan inriktas mot praktik eller studier och en anpassad individuell aktivitetsplan tas fram. Studierna sker med förstärkt stöd och parallellt med motivationshöjande insatser.
• Köpings kommun ska erbjuda FÖRBEREDANDE STUDIESPÅR för ungdomar mellan 20 och 24 år, som inte längre omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, men som behöver förberedas för det ordinarie verksamhetsutbudet hos kommun och arbetsförmedling. 40 deltagare ska få ta del av insatser som stärker deras förutsättningar att slutföra gymnasieutbildning.

Projektets syfte är att fler ska påbörja/ fullfölja/återuppta gymnasiestudier eller komma i arbete. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Ingen ska begränsas i sina framtidsval oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

På regional nivå ska projektet leda till att:
• Former och metoder för unga som riskerar att hamna utanför skolan utvecklas prövas och etableras.
• Former och metoder för unga som redan hamnat utanför skolan utvecklas prövas och etableras.
• Projektet leder till bestående förändringar i medverkande organisationer.
• Varaktiga strukturer för regionalt arbete med att minska avhopp från gymnasieskolan stärks.

På individnivå ska projektet uppnå följande resultat:
• Minst 50 procent av männen och minst 50 procent av kvinnorna ska känna att de efter deltagande i projektet har ett långsiktigt mål.
• Minst 75 procent av männen och minst 75 procent av kvinnorna ska känna att de efter deltagande i projektet har en tydlig handlingsplan för sin närmaste framtid.

GEMENSAMMA MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHET, TILLGÄNGLIGHET OCH ICKE-DISKRIMINERING
I projektet #KLARFRAMTID ska män och kvinnor i lika hög grad nå de förväntade resultaten på individnivå. Alla ska kunna delta i projektet utan hinder ur ett tillgänglighetsperspektiv. Alla ska bemötas med respekt och få lika möjligheter oavsett förutsättningar. Projektet kommer att jobba mycket med värderingar, rättigheter, attityder och att motverka könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Inom delprojekten finns ytterligare några jämställdhetsmål där det handlar om att uppnå en konkret förändring/förflyttning för gruppen kvinnor eller män, utjämna skillnader eller söka djupare kunskap om varför vissa skillnader mellan könen finns.

• Könsfördelningen av deltagare i projektet ska vara jämn, det vill säga inom intervallet 40-60 procent för respektive kön.
• 100 procent av deltagarna ska uppge att de har kunnat delta i projektet utan hinder ur ett tillgänglighetsperspektiv.
• Minst 95 procent av de män och minst 95 procent av de kvinnor som deltar i projektet ska uppge att de har bemötts med respekt, fått samma möjligheter som övriga och inte diskriminerats.

#KLARFRAMTID kommer att möta utmaningarna kring att många ungdomar inte klarar gymnasiet eller inte etablerar sig på arbetsmarknaden med metoder som man vet fungerar för målgruppen och de aktuella utmaningarna. Gemensamt för samtliga delprojekt är att utgå från individens nuläge och förmåga. Varje deltagare kommer att göra en kartläggning av sitt nuläge när hen börjar i projektet för att hitta styrkor, utmaningar och riktning samt även för att identifiera om det finns djupare problematik och behov som behöver tillgodoses. Deltagarna kommer blir rättighetsbärare och medskapare i projektet.

Gemensamt för projekten är också att fokusera och bygga på det som faktiskt fungerar för deltagaren så att hen känner att det går bra och är på väg framåt mot sina mål. Möjligheter utanför stereotypa könsmönster ska uppmärksammas. Ytterligare en gemensam aspekt är att utveckla samverkan som finns eller behöver etableras med andra enheter och aktörer runt individen.

Projektets personal kommer att utgöra ett nätverk för lärande, metodutveckling och kompetensutveckling inom olika temaområden där man kan fördjupa sig runt målgruppens behov. De saknätverk som skapades inom #jagmed kommer att leva vidare för att utveckla kompetens kring viktiga teman. I Sörmland handlade det om inkludering. #KLARFRAMTID avser att ta över stafettpinnen och driva och utveckla detta saknätverk. Saknätverken kommer att vara öppna även för kommuner, skolor och andra aktörer som inte medverkar i projektet. Det kommer att få en extra spridningseffekt till en vidare grupp professionella runt målgruppen i hela Sörmland. Projektets resultat kommer att spridas via de etablerade plattformar där Region Sörmland och länens kommuner samverkar, som MKL och skolchefsnätverket.