2019/00038 - Sänk Trösklarna

Diarienummer:
2019/00038
Namn:
Sänk Trösklarna
Projektnummer:
2019/00038
Projektägare:
Borlänge kommun, Borlänge kommun
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2019-05-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
11 256 577
Beviljat ESF-stöd:
5 269 204
Kontaktperson:
Antonis Kassitas
E-post:
antonis.kassitas@borlange.se
Stödmottagare postnr:
78181
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Den intervention som ska vidareutvecklas och implementeras genom projektet har formen av s.k. introduktionsutbildning i kombination med förstärkt studievägledning, matchning och coaching. Introduktionsutbildningen ska bygga på en modell för yrkesbaserat lärande. Den planerade insatsen är evidensbaserad.
Projektets målgrupp utgörs av långtidsarbetslösa utrikesfödda män och kvinnor som står utanför arbetsmarknaden mer än 12 månader, uppbär försörjningsstöd eller aktivitetsersättning och som har ett intresse av att arbeta och/ eller fortsatt utbilda sig inom de yrken och branscher som omfattas av projektet.
Den befintliga styrgrupp som finns för DUA överenskommelsen, där kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen, kommer att användas för projektet. Denna grupp kommer att kompletteras med företagsrepresentation för aktuell bransch och aktuell introduktionsutbildning. Arbetet ska ledas av 1,0 projektledare. Projektbudgeten beräknas uppgå till dryga 11,5 miljoner kronor. Sökta projektmedel är 5,4 miljoner kronor.
Inom projektet ska sex introduktionsutbildningar inom 5 branscher utvecklas och genomföras i kombination med förstärkta studieväglednings-, matchnings- och coaching insatser för 70 deltagare.
Syftet med den planerade insatsen är att deltagarnas svensk- och yrkeskunskaper ska breddas samt att deras formella och informella arbetsmarknadsnätverk och arbetslivserfarenhet i svensk arbetsmarknad ska öka.
Syftet med den planerade insatsen är också att medverkande företags och offentliga arbetsgivares ska minska kompetensförsörjningsproblem och att tillväxt ska i företagen ska stärkas och den offentliga verksamheten ska kunna bedrivas med god kvalitet.
För Borlänge kommuns del syftar projektet även till att stärka samarbetet med det lokala näringslivet, att utveckla effektivare arbetsmarknadspolitiska insatser för den aktuella målgruppen och att deltagarnas behov av försörjningsstöd ska minska.
Projektets resultatmål på individnivå är att:
- minst 80 procent av dem som påbörjat utbildningen ska ha fullföljt
- 100 procent av dem som genomfört utbildningen ska ha etablerat kontakt med minst två arbetsgivare,
- 100 procent av dem som genomfört utbildningen ska ha kontakt med arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach inom AME,
- 100 av dem procent dem som genomfört utbildningen ska ha förbättrat sin kommunikationsförmåga på svenska,
- 80 procent som genomfört utbildningen ska bedömas som anställningsbara på basis av utbildningsplanens krav och arbetsgivarnas bedömning,
- 50 procent av dem som genomfört utbildningen ska en anställning klar eller vara antagna till reguljär utbildning.
Resultatmålen på företags/ offentlig verksamhets nivå är att:
- 90 procent av arbetsgivarna ska uppfatta att den genomförda utbildningens innehåll svarar mot deras kompetensbehov,
- 90 procent av arbetsgivarna ska ha fått tillräcklig kunskap sin/sina deltagarens prestationer för att kunna göra en välgrundad bedömning av deras anställningsbarhet,
- 40 procent av arbetsgivarna ska ha anställt någon eller några av deltagarna vid utbildningstidens slut
Resultatmålen för den kommunala organisationen som helhet är att:
- utbudet av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för den aktuella målgruppen ska öka,
- en reguljär organisation för fortsatt utveckling och förvaltning av introduktions-utbildningar kombinerade med förstärkt studievägledning, matchning och coachning ska etableras.
- fler introduktionsutbildningar kombinerade med studievägledning, matchning och coachningsinsatser ska utvecklas och drivas i samverkan med kommunens näringsliv.
- minst två ytterligare
Projektets effektmål 12 månader efter avslutad introduktionsutbildning är att:
- 75 procent av deltagarna antingen ska ha en anställning eller bedriva yrkesinriktade studier
- 60 procent av deltagarna inte ska vara i behov av ekonomiskt bistånd
- 20 procent av de medverkande företagen/ offentliga arbetsgivarna har gjort strukturella förändringar i arbetsorganisationen som ökat deras möjligheter att tillgodose sina kompetensbehov med stöd av projektets målgrupp.
- kommunens kostnader för försörjningsstöd ska ha halverats för deltagarna.