2019/00035 - Experio WorkLab

Diarienummer:
2019/00035
Namn:
Experio WorkLab
Projektnummer:
2019/00035
Projektägare:
Region Värmland, Region Värmlands Kansli, Utvecklingsavdelningen
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1380
Projektperiod:
2019-05-01 - 2022-04-30
Total projektbudget:
23 085 536
Beviljat ESF-stöd:
23 085 536
Kontaktperson:
Ida Kullgren
E-post:
ida.kullgren@regionvarmland.se
Stödmottagare postnr:
65230
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Sammanfattning på svenska

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt i Värmland, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer. I Värmland finns totalt drygt 6000 pågående sjukfall nästan hälften är psykisk ohälsa. Dryg 2100 fall av totala 6000 sjukfall är längre än 1 år, av dessa är 64% kopplad till psykisk ohälsa. Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av arbetskraft. I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som i nuläget inte kan användas i arbetslivet då många har svårt att återgå till ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder.

Arbetsgivare har under en lång period arbetat för att minska sjukskrivningar och för att underlätta återgången till arbete. Trots tidigare försök och arbetssätt kring detta så kvarstår dock problematiken i alltför hög utsträckning. Tjänstedesignmetoden har flera verktyg och arbetssätt som skapar användar- och behovsstyrd förståelse den möjliggör även att idéer arbetas fram och testas löpande under processen tillsammans med personer det berör. Region Värmland har i sin utvecklingsavdelning och dess grupp "Experio Lab Värmland" arbetat med tjänstedesign för att skapa kunskap och fokus på en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvård. Det ger projektet en möjlighet at använda den befintliga kompetensen och erfarenheten inom tjänstedesign, för att testa metoden i detta projekt. För att förstå och lära sig av individer med psykisk ohälsa eller har varit sjukskrivna en längre tid, förstå deras behov och undersöka de hindren mot välmående och arbete. Vidare ska projektet utforska hur arbetsgivarna, chefer, kollegor, fackförbund med flera kan jobba annorlunda, även detta med hjälp av tjänstedesignmetoder.

I januari 2019 bildades Region Värmland med ansvar för regional utveckling, folkhälsa och insatser för att vara en konkurrenskraftig region. Att kunna påverka sjukfrånvaroutvecklingen är viktigt för hela Värmland. Region Värmland är därför projektägare till detta projekt och vi vill i samverkan 6 andra arbetsgivare ta oss an problematiken kring sjukfrånvaro och den ökning av kompetensförsörjningsbehov som detta bär med sig.

Andra samarbetande aktörer, som har stort ansvar och stora roller för personer med ohälsa eller sjukskrivningar, är Arbetsförmedlingen lokalt, Försäkringskassan, utvalda fackförbund, arbetsgivarorganisationer, företagshälsovården samt samordningsförbunden i Värmland. Dessa har inga direkta deltagare med i projektet och tar inte del av något ESF-stöd.

Målsättningen med projektet är att tillsammans öka kompetensen hos i första hand de samverkande parterna så att deras höga sjukskrivningstal har minskat redan när projektet är slut. En sådan minskning ska ske genom att vi utifrån användarnas erfarenheter har arbetat fram flera nya arbetssätt och verktyg att hantera ohälsa och sjukfrånvaro. Vi hoppas särskilt kunna bidra till att minska den ojämnställda sjukfrånvaro som finns inom offentlig verksamhet i Värmland. Vi ser även att det breda samarbete som sker kring detta projekt ska skapa och sprida lärande som ger kringeffekter i hela Värmland och även utanför Värmlands gränser. Projektet kommer att integrera de horisontella principerna i projektets alla delar för att nå lösningar som är hållbara och hjälper fler anställda med risk för ohälsa och sjukskrivning.