2019/00031 - Omstart!

Diarienummer:
2019/00031
Namn:
Omstart!
Projektnummer:
2019/00031
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
280
Projektperiod:
2019-06-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
53 191 681
Beviljat ESF-stöd:
25 000 185
Kontaktperson:
Matilda Norelius
E-post:
matilda.norelius@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80188
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Syftet med projektet är att ta fram metoder/arbetsformer som hjälper unga 15-24 år att komma i arbete, till utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden. Gruppen unga som står utanför arbetsmarknaden är heterogen med olika utmaningar och förutsättningar vilket kräver olika angreppssätt. Projektet ger kommunerna möjlighet att pröva arbetssätt för att aktivt och effektivt kunna leda unga mot studier och arbete. Genom att jobba målinriktat och med en bred palett av insatser är fokus att mer träffsäkert kunna erbjuda rätt stöd för att korta ner processen till en egen försörjning. Projektägare är Region Gävleborg som samordnar de regionala delprojekten och möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna under projekttiden.