2018/00549 - Lärandeforum UUA

Name:
Lärandeforum UUA
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Akademikerförbundet SSR, Akademikerförbundet SSR
Projektnummer:
2018/00549
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-01-31 - 2022-01-30
Total projektbudget:
29 760 001
Beviljat ESF-stöd:
29 760 001
Kontaktperson:
Dolores Kandelin Mogard
E-post:
dolores.kandelin-mogard@akademssr.se
Specifikt mål:
1

Bakgrunden till projektet är den kompetensförsörjningsbrist som finns idag samtidigt som stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av att åstadkomma ett perspektivskifte i synen på våra arbetsplatser för att få ett friskt, inkluderande, tillgängligt och hållbart arbetsliv.
Akademikerförbundet SSR, Swedavia, Randstad, Föreningen Sveriges Företagshälsor, Vasakronan och Funktionsrätt Sverige ser denna ansökan som nästa steg i att tillsammans med ett utökat antal aktörer fortsätta verka för en universell utformning av arbetsplatser på hela arbetsmarknaden och få ett tillgängligt och friskt arbetsliv.
Universell utformning av arbetsplatser tar sitt avstamp i en helhetssyn på arbetsplatsen, där olika aspekter såsom fysisk utformning, social arbetsmiljö, ledning/organisering och rekrytering sammantaget ger människor möjligheter att bidra till verksamheten utifrån sina olika förutsättningar.
För att uppnå ett perspektivskifte krävs ett helhetsgrepp med arbetsplatsfokus och en samverkan mellan aktörer inom olika sektorer. Arbetet innebär att etablera ett forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Det sker i ett brett samarbete med aktörer på arbetsmarknadens i olika sektorer. Genom utvecklade, breda, partnerskap finns de största möjligheterna för att åstadkomma de förändringar som behövs för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart arbetsliv och en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering.