2018/00546 - Pentru Tine- För dig

Diarienummer:
2018/00546
Namn:
Pentru Tine- För dig
Projektnummer:
2018/00546
Projektägare:
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Stockholms Stadsmission
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1700
Projektperiod:
2019-03-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
12 031 666
Beviljat ESF-stöd:
12 031 666
Kontaktperson:
Rebecca Schulze
E-post:
rebecca.schulze@stadsmissionen.se
Stödmottagare postnr:
10074
Stödmottagarens address:
Stockholm
Programområde:
5
Specifikt mål:
5.3

Stadsmissionen vill med detta projekt möta målgruppen icke ekonomiskt aktiva personer som tillfälligt vistas i Sverige. Initialt ingår målgruppen i en analys- och kartläggningsfas där projektplanen utvecklas till konkreta och tidssatta aktiviteter, tillsammans med nationell projektledare hos Stadsmissionen. När analysfasen är klar kommer delprojektledare för respektive region samt operativ personal att anställas.

Grundtanken är att upprätta mobila team, som genom uppsökande arbete kan närma sig de EU-medborgare som bor i utkanten av städerna och i största utanförskap, till exempel i husvagnar. Nu börjar ett relationsbyggande och tillitsskapande arbete där den kulturella kompetensen och värdefullt erbjudande om sjukvård och preventiva hälsoinsatser är nyckelfaktorer. Utifrån de relationer som byggs upp kan själva aktiviteterna se något olika ut. Erfarenhetsmässigt är det fördelaktigt att skilja på män och kvinnor i syfte att nå kvinnorna. Ett individanpassat angreppssätt där man tar hänsyn till människans hela situation är en grundbult i Stadsmissionens metoder, som bygger på metodiker där jämställdhet, diskriminering och tillgänglighet är viktiga komponenter för att kunna angripa situationen på rätt sätt.

Aktiviteterna som bedrivs är hälsofrämjande, både konkret lärande genom hjälp till självvårdsinsatser ("Learning by doing") vårdinsatser och kunskapshöjande aktiviteter. Det mobila teamet ska även ge preventiv hälsorådgivning om egenvård utifrån målgruppens behov som innefattar psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Att sprida samhällsinformation, kring målgruppens rättigheter i Sverige, hemlandet och EU samt hur man hittar rätt resurser och väg i samhället är en viktig del. Även här kommer utformningen av aktiviteterna utgå från den kartläggning och analys som sker initialt och i dialog med målgruppen genom bland annat referensgrupp och fokusgrupper.
Även respektive samarbetspart på lokal ort kommer att delta i planering och genomförande så att aktiviteterna anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar lokalt.

I slutänden ska målgruppen ha fått en förbättrad hälsa genom information och både kunskapshöjande insatser och samt ökad inkluderingen genom ökad kunskap om målgruppens rättigheter och möjligheter såväl som skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU.