2018/00503 - Mer mat - Fler jobb

Diarienummer:
2018/00503
Namn:
Mer mat - Fler jobb
Projektnummer:
2018/00503
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter Regiongemensamma uppdrag
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
154
Projektperiod:
2018-12-10 - 2022-08-07
Total projektbudget:
54 938 351
Beviljat ESF-stöd:
25 821 609
Kontaktperson:
Klaes Hallberg
E-post:
klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
17154
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Mer Mat - Fler Jobb
Är en fortsättning förstudien på Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning som genomförts av Arbetsförmedlingen och LRF tillsammans Livsmedelsföretagen, SLA Arbetsgivare, Hushållningssällskapet och Bemanningsföretagen.

I det kommande projektet Mer Mat - Fler Jobb kommer fokus att ligga de problem som identifierats i förstudien. Förstudien visade tydligt att det redan idag finns betydande svårigheter att rekrytera personal till branscherna. Om jordbruk, trädgård och livsmedelsindustrin ska kunna expandera som förväntat kommer behovet av arbetskraft ytterligare öka.

Samtidigt har vi 350 000 arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som är eller kommer skrivas in i etableringsprogrammet och/eller jobb- och aktivitetsgarantin. Mer Mat - Fler Jobb har antagit att i den här målgruppen finns många som med rätt matchningsinsatser har goda förutsättningar att erhålla anställning inom primärproduktion och livsmedelsförädling.

Syftet med det projektet Mer Mat - Fler Jobb är att :
Matcha utbud mot efterfrågan
Bidra till att livsmedelsstrategin
Förbättra möjligheterna för fler att jobba med växter, djur och förädla råvaror till mat.
Underlätta för rekrytering för arbetsgivarna inom lantbruk och livsmedelsbranschen
Utbilda befintlig personal inom branscherna
Öka attraktionskraften för branscherna

Mer Mat - Fler Jobb
Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, LRF och LI, m.fl.är en förutsättning för lyckats med uppdraget Mer Mat - Fler Jobb.