2018/00497 - Klusterutvärdering 2016/00739

Diarienummer:
2018/00497
Namn:
Klusterutvärdering 2016/00739
Projektnummer:
2018/00497
Projektägare:
Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering
Region:
Sydsverige
Projektperiod:
2018-10-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
1 125 400
Beviljat ESF-stöd:
1 125 400
Kontaktperson:
Joakim Tranquist
E-post:
joakim@utvardering.se
Stödmottagare postnr:
23431
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet avser klusterutvärdering av ESF-rådets utlysning av projektmedel i region Sydsverige avseende Kompetens- och verksamhetsutveckling för hälsa och hållbart arbetsliv på arbetsplatser i Sydsverige (dnr. 2016/00739).

Utgångspunkten för utlysningen är att det i den i den regionala handlingsplanen för Sydsverige framgår att det finns en betydande ohälsa i regionen, framför allt bland kvinnor och äldre. Framtidens ökande försörjningsbörda ställer krav på att befolkningen är yrkesaktiv högre upp i åldrarna, men ohälsan bland äldre är påtaglig. Vidare är ohälsotalen för kvinnor betydligt högre än för män. Tanken med utlysningen är således att hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna kan bidra till både produktivitetseffekter och ett hållbart arbetsliv.

Utlysningen, som i sin helhet omfattade 25 mkr, finansierar idag tre projekt. Syftet med klusterutvärderingen är att på en övergripande nivå samla resultat från projekten utifrån deras gemensamma mål när det gäller att bidra till individuell och arbetsorganisatorisk utveckling kopplat till att förebygga ohälsa. Dessutom ska klusterutvärderingen bidra till ett gemensamt lärande i och kring de finansierade projekten.

En delrapport från utvärderingen ska redovisas i december 2018 och en slutrapport kommer att redovisas under våren 2020.