information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00481 - BSLF for SWL

Namn:
BSLF for SWL
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Council of the Baltic Sea States, CBSS Secretariat
Projektnummer:
2018/00481
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2018-12-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
7 789 292
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 789 292
Kontaktperson:
Josefina Halme
E-post:
josefina.halme@cbss.org
Specifikt mål:
1.2

BSLF for Sustainable Working Life (SWL)

Östersjöstaterna kommer under de närmaste årtiondena att möta stora utmaningar med en åldrande befolkning och nya krav på arbetsmarknaden vad gäller kompetens och kvalifikationer. Det handlar bland annat om behovet av bättre synergier mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadernas krav, anpassning till en åldrande arbetskraft och krav på förnyelse av pensionssystemen. Eftersom befolkningens åldrande kommer att ha starka effekter både på ekonomisk tillväxt, social sammanhållning (mellan sociala grupper) och social hållbarhet (mellan generationer) inom regionen, är det viktigt att öka kunskaperna om hur arbetskraftsresurserna kan användas effektivt, bl a genom att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande och därmed öka äldre människors arbetskraftsdeltagande.

Baltic Sea Labor Forum (BSLF), som inrättades 2012 som en plattform för den sociala dialogen mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, är ett av fem så kallade flaggskepp inom EUSBSR:s politikområde Utbildning och sysselsättning, med CBSS som flaggskeppsledare. Medlemmar av flaggskeppet är fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. BSLF är engagerad i ett antal frågor av vital betydelse för att utveckla ett hållbart arbetsliv i medlemsstaterna i Östersjöområdet. Att hitta svar på den demografiska utmaningen och stödja aktiv åldrande och livslångt lärande är högsta prioriteter.

Mål och åtgärder
Projektet kommer att behandla tre teman som är viktiga för medlemsstaterna (MS) i Östersjöregionen (BSR) samt i EU som helhet:
• Den demografiska utmaningen;
• Aktivt åldrande och solidaritet mellan åldersgrupperna och
• Livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv.

Problem och frågeställningar i dessa teman är beroende av varandra och kommer därför att hanteras med en övergripande strategi och projektlogik, i ett format som utvecklats i de så kallade flaggskeppen och lärplattformarna inom politikområdet utbildning (PA Education) inom ramen för EU:s Strategi för Östersjöområdet (EUSBSR).

Det övergripande målet är att förbättra arbetsförhållanden och policies för äldre arbetskraft och utveckla systemen för livslångt lärande i förhållande till aktivt åldrande och anställbarhet.

Projektet kommer att identifiera, validera, utveckla och genomföra god praxis och innovativa idéer inom aktivt åldrande och livslångt lärande genom att utveckla och anpassa en transnationell, multilateral och multisektoriell samarbets-/samskapande metod inom ramen för så kallade tematiska arbetsgrupper (TWG), lärandeplattformar och flaggskepp, koncept som redan används av ett större ESF-projekt i Östersjöregionen (BSR Integrate NEETs).

SWL-projektet kommer att stödjas av policyrelevant och avancerad forskning kring prognoser och analyser av demografiska och ekonomiska och arbetsmarknadsförhållanden, inklusive bedömningar av framtida kompetenskrav, relaterade till den framtida tekniska utvecklingen och trenderna i Östersjöregionen. De socioekonomiska och sociokulturella skillnaderna mellan de berörda medlemsstaterna kommer särskilt att beaktas. Två icke-EU-medlemsstater (Ryssland och Island) med divergerande profiler kommer att ge ytterligare underlag och kontrasterande erfarenheter.

Aktiviteter under planerings- och genomförandefas:

• Att sammanställa fakta och statistik samt att utveckla prognoser och metoder för jämförbarhet vad gäller demografiska, ekonomiska, arbetsmarknads- och teknologiska förändringar i berörda medlemsstater och i makroregionen som helhet, anpassade till både de aktuella problemen och till större samhällsutmaningar. En uppgraderad bild av de könsbestämda ojämlikheterna samt diskrimineringen av vissa målgrupper i förhållande till aktiv åldrande och livslångt lärande är en viktig prioritet för detta arbete.
• Förbättring av policies, system, metoder och praxis inom området för främjande av aktivt åldrande och utveckling av ett målgruppsanpassat och innovativt livslångt lärande: verksamheten kommer att definieras och finjusteras i förberedelsefasen i nära samarbete med projektpartnerna. Målen, metoderna och resultaten samt organisationsstrukturen och uppdragen för de transnationella partnerna och associerade partner/experter presenteras vidare i förslaget.
• Genom att utveckla och använda nya verktyg och mekanismer för projektarbetet - flaggskepp, kunskap / lärande plattformar och TWG:s - kommer SWL att bidra till en ökad medvetenhet och kompetensutveckling av projekt- och ESF-aktörer och intressenter i BSR i relation till EU-fonderna och de makroregionala strategierna samt att effektivisera EUSBSR.

Strukturer och verktyg i SWL-projektet kommer att använda och utveckla formatet för ett EUSBSR-flaggskepp med lärandeplattformar kopplade till flaggskeppet och PA Education inom EU-strategin för Östersjöregionen. Tematiska arbetsgrupper (TWG) kommer att inrättas med experter och intressenter från olika nivåer och sektorer i samhället, som skall kartlägga, bedöma, validera och utveckla goda exempel och innovationer.

Medskapande (co-creation) som metod skall användas för att analysera brister i system/ policies och fånga upp och utveckla nya idéer och innovationer.

• Följande TWG ska etableras:
- - Arbetsförhållanden och anpassning till en åldrande arbetskraft
- Nya arbetsmöjligheter för en åldrande arbetskraft, inklusive entreprenörskap.
- Forskning och prognoser om arbetsmarknad och demografi - en tvärsektoriell servicefunktion för kunskapsstöd.
Livslångt lärande och kunskapsöverföring mellan generationer och ömsesidig kunskapsöverföring mellan yngre och äldre yrkesverksamma kommer att vara teman som integreras i alla arbetsgrupper.
Aktörer och partners
Projektet skall etablera en lärandeplattform, kopplad till BSLF, ett flaggskepp under ledning av CBSS inom PA Education. Transnationella ESF-partner: Lettlands State Employment Agency är för nuvarande TCA partner: Finland och Litauen kommer att ingå i samarbetet. Ett omfattande nätverk av experter, associerade partners och projekt från Östersjöområdet kommer att vara medlemmar i lärandeplattformen och även ha centrala roller i de olika TWG:n utifrån kompetenser och intressen.

Förväntade resultat:
• En kunskapsbas om de tre huvudteman för projektet, inklusive prognoser om demografi och arbetsmarknad i BSR.
• Ett antal validerade, testade och granskade goda exempel och policyrekommendationer om livslångt lärande och aktivt åldrande att vidareföras till aktörer från offentliga, privata och icke-statliga organisationer, intressenter och beslutsfattare att systematiskt införlivas i ordinarie system och policies.
• En verktygslåda för transnationellt samarbete i utvecklingsprojekt i BSR, inklusive konceptet för TWG, innehållande metoder för validering av goda exempel, screening av jämställdhet/ horisontella principer/social innovation samt metod för samskapande (co-creation) av nya idéer / innovationer och projektförslag.
• Ett nätverk av potentiella projektansvariga/ ansökare och intressenter som använder ESF (och andra EU-program) för innovation och utveckling i BSR och med förbättrad kompetens inom transnationellt samarbete kopplat till EUSBSR.
• Utvecklad forskning om prognoser och trender i BSR, vad gäller berörda policyområden och samhällsutmaningar i regionen relaterad till demografi, livslångt lärande, sysselsättning och aktiv åldrande.

De tematiska arbetsgrupperna och Lärandeplattformen kommer att i nära samarbete med projektpartnerna att vara den viktigaste resursen åstadkomma förväntade resultat (validerade och granskade goda exempel, sociala innovationer, policyrekommendationer), men också säkerställa att avsedda effekter uppnås.

Lärandeplattformen, kopplad till flaggskeppet, och som involverar nyckelaktörer i de tre temaområdena för projektet, kommer att ha en central roll för policyutveckling, både i respektive medlemsstat och i förhållande till PA Education och EUSBSR.

Avtal med potentiella användare av produkter och granskade goda exempel är en viktig del av valideringsmetoden. Metoden för samskapande (co-creation) säkerställer medagerande och stöd från relevanta transnationella samhällsaktörer.