2018/00476 - KASAM 2.0

Diarienummer:
2018/00476
Namn:
KASAM 2.0
Projektnummer:
2018/00476
Projektägare:
Strömsunds kommun, Strömsunds kommun
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
1280
Projektperiod:
2019-02-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
10 539 230
Beviljat ESF-stöd:
7 898 604
Kontaktperson:
Pär-Eric Hemmingsson
E-post:
par-eric.hemmingsson@stromsund.se
Stödmottagare postnr:
83324
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Strömsunds kommun har för avsikt att genom projektet genomföra en utbildningsinsats möjlig på individnivå på ett unikt sätt. Det arbetet kommer att möjliggöra en gemensam totalinsats för alla chefer och alla medarbetare i salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. Insatser som planerats i projektet förväntas motverka utanförskap, främja kompetens¬utveckling och icke-diskriminering.

Syftet med projektet är att skapa en hållbar modell för ett långsiktigt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, det hälsofrämjande utvecklingssamtalet och triocoachning som utvecklingsmodell för ett kollegialt stöd. Som ett led i att skapa hållbart och livslångt arbetsliv för både kvinnor och män ska det också arbetas fram en metod och material för hälsofrämjande arbetsplatsträffar och hälsofrämjande utvecklingssamtal.

Projektets avsikt är att förankra ett salutogent förhållningssätt i Strömsunds kommuns alla verksamheter under samma period. Att arbeta utifrån en salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. Teorin och tankemodellen kallas för känsla av sammanhang – kasam.
Hög begriplighet, hög hanterbarhet och hög meningsfullhet gör att medarbetaren kan bli trygg, handlingskraftig och motiverad i arbetet. Ledare behöver planera och leda för att bidra till begriplighet. Hanterbarhet handlar om att kunna påverka och bemästra det man ställs inför. Meningsfullhet är motivationen och drivkraften och på en arbetsplats kan det också innebära roller, ansvar, självkänsla, identitet och teamwork. Genom de olika aktiviteter som projektet planerar kommer kasam att stärkas hos varje medarbetare. Detta är vår avsikt.
Våra värdegrundsord (ansvar, delaktighet och respekt) används som bas för dagliga beteenden och beslut. Det påverkar och stärker ett inkluderande beteende. Idag bor kvinnor och män av flera olika nationaliteter och möjligheter i Strömsunds kommun. Detta är presumtiva medarbetare. Det är viktigt att vi i organisationen har ett inkluderande förhållningssätt. Alla behövs i vår organisation. Det är viktigt att kvinnor och män i vår organisation är positiva till det.
För att uppnå största möjliga delaktighet och lärande vill vi använda följande aktiviteter
1 Coachutbildning för chefer
2 Workshop förvaltningsvis/arbetsplats
3 Dialoggrupper på arbetsplatsträffen
4 Utbildning och chefscoaching för det hälsofrämjande utvecklingssamtalet
5 Triocoachning
6 Utbildning i jämställdhetsintegrering för chefer
7 Framtagning och test av en ny, hälsofrämjande
introduktionsutbildning för chefer och medarbetare

De önskvärda målen för Strömsunds kommun med projektet är
- Metod för Salutogena/hälsofrämjande arbetsplatsträffar
- Metod för Salutogena/hälsofrämjande utvecklingssamtal
- Främja och stärka förståelse av värdegrundsorden
- Alla arbetsplatser i Strömsunds kommun arbetar med känslan av sammanhang, kasam.
- Stärka det personliga ledarskapet hos alla medarbetare
Detta arbetssätt kommer att främja Strömsunds kommun som en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.