2018/00465 - SARAH

Diarienummer:
2018/00465
Namn:
SARAH
Projektnummer:
2018/00465
Projektägare:
Stiftelsen Sunderby folkhögskola, Sunderby folkhögskola
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2019-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
7 067 154
Beviljat ESF-stöd:
3 319 922
Kontaktperson:
Catharina Ljungcrantz
E-post:
catharina@sunderbyfolkhogskola.se
Stödmottagare postnr:
95442
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Norrbotten har ett behov av cirka 51 000 anställningar till och med år 2030. En betydande del i utmaningen att lyckas rekrytera är att vi tillvaratar nyanländas kompetens.
Projektet SARAH - Språk och ARbete genom Aktivitet och Hälsa ska tillgodose arbetsgivarnas behov av arbetskraft genom att öka utrikes födda kvinnors anställningsbarhet.
Syftet med projektet är att tillgodose arbetsgivarnas behov av arbetskraft genom att öka deltagarnas anställningsbarhet och uppmärksamma målgruppen för relevanta arbetsgivare
Vi vill ta till vara och utveckla metoder och arbetssätt från tidigare projekt och ordinarie verksamhet, som t ex personlig coachning och validering av mjuka kompetenser. Vi vill också prova en ny metod där vi använder vår egen arbetsplats som verktyg för att ge deltagarna språkutveckling arbetslivserfarenhet och sociala nätverk.
Syftet är också att skapa en positiv attityd till målgruppen hos arbetsgivare i området genom att introducera och presentera målgruppen via vårt befintliga nätverk av arbetsgivare samt att arbeta systematiskt med nya arbetsgivarekontakter.
En orsak till att målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden är den låga kunskapen/färdigheter i svenska språket. Därför arbetar projektet med folkhögskolans pedagogik i arbetsnära situationer för att hitta andra sätt än de redan prövade för att gynna språkutvecklingen. I projektet erbjuds deltagarna praktikplatser inom Sunderby folkhögskola och Bevista AB, där får kvinnorna vara i riktig arbetsmiljö samtidigt som de får praktiskt stöd av handledare och projektets pedagoger.
Deltagarna kommer att varva praktik och andra aktiviteter. De kommer hela tiden att vara en del av arbetsgemenskapen, dvs de kommer att äta lunch, ta raster och fika tillsammans med personalen på skolan. Vi tror att det gynnar språkutveckling, kvinnornas sociala nätverk och förståelsen för det svenska arbetslivet.
Målet med projektet är att skapa en ny modell för att arbeta med utrikes födda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Modellen bygger på språkträning med ickekonventionella metoder, praktik med stöd av utbildade handledare och pedagogiskt stöd, dokumentation av erfarenheter och förmågor, ökad kännedom om arbetsmarknaden och ett vidgat nätverk.