2018/00460 - Motivera och Aktivera MOA

Namn:
Motivera och Aktivera MOA
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Piteå kommun, Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning
Projektnummer:
2018/00460
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-03-04
Total projektbudget:
23 775 692
Beviljat ESF-stöd:
11 159 401
Kontaktperson:
Ylva Lindström
E-post:
ylva.lindstrom@pitea.se
Specifikt mål:
2.1

Ungas etablering på arbetsmarknaden har under många år engagerat många. Arbetslösheten bland unga mellan 16-29 år är fortfarande högre än bland övriga grupper. Med den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och allt färre som tillträder på arbetsmarknaden är det extra viktigt att alla som kan också får möjlighet att arbeta. Denna utveckling är särskilt tydlig i Övre Norrland.

Ett gemensamt problem för unga som är arbetslösa under längre tid är att vissa inte kommer i någon åtgärd alls. Detta gör att man blir kvar hos sin handläggare på Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen utan att komma i någon aktivitet. Det finns därför ett stort behov att ta fram gemensamma synsätt och rutiner för att snabba på processen att få de unga till utbildning eller arbete. En stor del av projektet kommer att handla om metodutveckling. De nyckelaktörer som arbetar med frågan är kommunen med dess
Arbetsmarknadsverksamhet och Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen.

Projektet ska genomföras i fyra olika kommuner i Norr- och Västerbotten. Dessa har olika förutsättningar avseende geografiskt läge i regionen, befolkningsstorlek, tillgång till arbete och utbildning m.m. Fokus kommer att se olika ut i de medverkande kommunerna beroende på olika problembilder och speciella grupper som man kommer att prioritera inom målgruppen. Ett lärande mellan kommunerna kommer därmed att vara ett viktigt inslag i projektet.

Projektets syfte är att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig
arbetsmarknaden eller studier. Att genom utvecklat samarbete mellan aktörerna förkorta tiden när de unga inte har någon aktivitet.

Det finns ett behov av utökat samarbete/samverkan mellan försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att tydliggöra processen internt gällande målgrupp, förbättra rutiner, klargöra överlämningar, synliggöra resurser som finns att tillgå, utöka användandet och antalet av evidensbaserade metoder. Detta görs för att förbättra situationen för målgruppen genom att undvika onödiga kartläggningar, skynda på processen, synliggöra ansvar och skyldigheter.

Den primära målgruppen för projektet är unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar.

I projektet kommer vi även att arbeta med en sekundär målgrupp som är de olika personalgrupperna som arbetar med de unga. Det är socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulter. Idag är det en stor personalomsättning bland personalen, vilket påverkar struktur och metoder. Det innebär att det blir viktigt att hitta rutiner och en organisation som fungerar även med en fortsatt stor personalomsättning.