2018/00444 - PULS

Diarienummer:
2018/00444
Namn:
PULS
Projektnummer:
2018/00444
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, Sjuhärads Samordningsförbund
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
30 673 794
Beviljat ESF-stöd:
14 684 343
Kontaktperson:
Pernilla Andersson
E-post:
pernilla.andersson@sjusam.se
Stödmottagare postnr:
50338
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I Sjuhäradsområdet finns skillnader mellan små och stora kommuners demografi och arbetsmarknad men gemensamt för hela området är att kvinnor och män med funktionsnedsättningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Myndigheters samverkan, tillgång till olika aktiviteter och flöden mellan dem och liksom attityder hos arbetsgivare finns bland de faktorer som påverkar individernas förmåga att hitta vägar till rehabilitering, studier och in i arbete. Projekt Puls kommer att arbeta med alla dessa delar för att hitta nya vägar och samtidigt nyttja uppbyggda strukturer för att målgruppen, myndighetspersoner och arbetsgivare ska se resurser i alla människor och därigenom öka mångfald i arbetslivet samt bidra till ökad tillväxt i regionen.

Projektet ska direkt gagna kvinnor och män i åldern 16-64 år, med fokus på personer i åldern 20-55 år, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller erhåller aktivitetsersättning. Arbetet utförs lokalt i samtliga Sjuhäradskommuner och i samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, regionens hälso- och sjukvård samt kommuner. Projektet kommer att verka för ökad samverkan mellan dessa parter och närings- och föreningsliv lokalt och regionalt med förhoppning om att detta arbete ska minska inflödet av individer som hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Norm- och attitydpåverkansarbetet kommer att vara intensivt och sker även det i samverkan med parter på arbetsmarknaden. Handledarutbildningar, föreläsningar och workshops kommer att ges parallellt med deltagarnas integrering på arbetsplatser och i föreningsliv. Ägar- och samarbetsparter på internationell, nationell, regional och lokal nivå bidrar till kunskapsutbyte och spridning av goda projektresultat som kommer långt fler än projektets deltagare till gagn.

Många myndigheter och aktörer har idag aktiviteter för målgruppen och projektet bidrar med en metod där projektpersonal agerar mentorer och "ledstång" så att tillgängligheten till dessa aktiviteter ökar för deltagande kvinnor och män. Kvinnor och män i målgruppen har många gånger svårt att se helheten och nyttan med varje insats som görs och har svårt att på egen hand ta sig vidare i nästa steg. På detta sätt nyttjas befintliga resurser på ett effektivare sätt och med större chans för människor att lyckas med långsiktigt hållbar etablering på arbetsmarknaden. Individen har lättare att integreras i samhälle, ta aktiv del av föreningsliv och bidra till en stark och attraktiv region att bo och arbeta i.

I metodutvecklingsarbetet kommer transnationellt samarbete att initieras med Finland om främst IPS, Individual Placement and Support som metod. Utbytet ger kunskap om hur personal och stödstruktur i ett annat land arbetar för att stötta målgruppen till arbetslivet och grupper som deltar får även ett internt gemensamt lärande av varandras olika erfarenheter och kunskap då politiker, chefer och personal åker tillsammans med deltagare i projektet.

Mål är att deltagande kvinnor och män ska öka sin arbetsförmåga, få ökad motivation till studier och närma sig arbetsmarknaden, gå ut i arbete eller påbörja studier. Ökad och förbättrad samverkan mellan myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och föreningsliv tillsammans med attitydpåverkan är mål för att deltagande kvinnor och män ska ses som reell kompetens och bli erbjudna arbete. När vi lyckas med detta kommer arbetsgivare i regionen ha breddat sin rekryteringsbas och utanförskapet bland personer med funktionsnedsättning att ha minskat.

Sjuhärads samordningsförbund och dess ägarparter avser att som i tidigare genomförda projekt implementera de upparbetade samverkansstrukturer och metoder som projektet lyckats utveckla.