2018/00443 - ALL-IN

Name:
ALL-IN
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Projektnummer:
2018/00443
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
28 551 291
Beviljat ESF-stöd:
19 128 901
Kontaktperson:
Helene Bergenhäll
E-post:
helene.bergenhall@trollhattan.se
Specifikt mål:
2.3

Projekt ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration och bidra till större delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället för utrikes födda, under projekttiden främst kvinnor.
Genom att arbeta med stort individperspektiv och att göra deltagarna själva delaktiga i integrationsprocessen ges möjlighet till rätt insatser i rätt tid, anpassade efter varje enskild individs nivå och förutsättningar.
I ALL-IN ses integrationsprocessen som en helhet där olika insatser bygger på varandra och målet är en plats på arbetsmarknaden, egen försörjning och delaktighet i samhället.
ALL-IN kompletterar myndigheternas nuvarande utbud av insatser med en sammanhållen individuell plan, en kartläggning där deltagaren är delaktig och fokus sätts på individen. Därtill kommer de tre insatserna
- Du och ditt liv, svenska på okonventionellt sätt med Dalslands folkhögskola.
- Hälsoskola för arbete, en informationsinsats i dialogform med syfte att stärka kunskaperna om hälsa kopplat till arbetsliv och
- Vägen Vidare, en insats där fördjupad samhällsinformation, nätverksbyggande och möjligheten till praktik leder deltagarna närmare arbete och egen försörjning.

Projektet äga av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samverkar mycket nära med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud och Samordningsförbundet BÅDESÅ. Projekt ALL-IN bedrivs i sex kommuner inom tre olika samordningsförbundet. Den breda myndighetsförankringen som samordningsförbunden har tillsammans med projektets geografiska spridning borgar för att underlätta implementeringen.