2018/00441 - Projekt Nordost

Projektnummer:
2018/00441
Projektägare:
Samordningsförbundet Göteborg, Samordningsförbundet
Namn:
Projekt Nordost
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-02-04 - 2022-01-31
Total projektbudget:
20 018 737
Beviljat ESF-stöd:
13 411 155
Kontaktperson:
Henrik Westerberg
E-post:
henrik.westerberg@finsam.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
41327
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet bedrivs av Samordningsförbundet Göteborg Nordost vilket är en gemensam organisering mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun inom ett överenskommet område, i detta fall stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.

Det finns stora skillnader mellan Göteborg som helhet och nordöstra Göteborg gällande hur många som förvärvsarbetar. Det finns också betydande skillnader mellan hur det ser ut för kvinnor och män och mellan de som är födda i Sverige och de som är utrikesfödda.

Nordöstra Göteborg har olösta utmaningar men också en betydande potential som idag inte utnyttjas fullt. Med detta projekt strävar vi att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikes födda kvinnor som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Ofta finns hos målgruppen långtidsarbetslöshet i kombinationer med bland annat ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och språksvårigheter.

För att få tillgång till adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering krävs ofta av individer att det finns en förmåga att vara med och driva processen framåt, att som individ själv ta reda på vilka rättigheter hen har hos olika myndigheter och aktörer. Inte sällan förutsätter det också att det finns goda kunskaper i det svenska språket. Samordningsförbundet vill utveckla metoder och stödja individerna att driva sina egna ärenden så att fler utrikes födda kvinnor får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare kommer projektet att i samverkan inkludera aktörer från den tredje sektorn samt arbetsgivare där målgruppen förväntas ta steg närmare slutmålet arbete och studier.

Projekt Nordost kommer att ha ett tydligt fokus på att sammankoppla hälsofrämjande insatser med aktiviteter mot arbete och studier. En stor delaktighet i sin egen process ska göra att individens stöd blir så individuellt utformat som möjligt, Varje deltagare kommer att ha tillgång till coach/vägledare/hälsoutvecklare för att få stöttning i att gå från passivitet till aktivitet. Det kommer att vara fokus på aktiviteter som leder till en förbättrad hälsa, arbete och studier eller att deltagarna närmar sig arbetsmarknaden.

Projektet är också tänkt att vara ett tillgänglighetsprojekt: vi vill möta deltagarna där de befinner sig. Det kommer att utveckla befintlig samverkan till att omfatta även andra aktörer än de fyra myndigheterna. Projektet kommer därför bland annat att samarbeta med ideella föreningar i området som vänder sig till målgruppen. Vidare kommer den sociala ekonomin att involveras i projektet via samverkan med arbetsintegrerande sociala företag

Ca 200 kvinnor kommer att ta få tillgång till projektets aktiviteter. Av de som avslutas inom ramen för projektperioden beräknas 30 % gå vidare till arbete eller studier och ytterligare 40 % ha närmat sig arbetsmarknaden.

Om samordningen stärks för utrikes födda kvinnor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser genereras förbättringar på såväl individ som organisatorisk nivå. Genom att stärka de människor projektet avser att arbeta med samt skapa samverkande arenor mellan parter som kan göra skillnad för målgruppen kommer fler människor att bli tillgängliga för arbetsmarknaden. Avsikten är att implementera de metoder som visat sig vara framgångsrika.