2018/00367 - Samordningsbron

Diarienummer:
2018/00367
Namn:
Samordningsbron
Projektnummer:
2018/00367
Projektägare:
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
320
Projektperiod:
2018-08-01 - 2021-07-31
Total projektbudget:
35 444 089
Beviljat ESF-stöd:
19 122 595
Kontaktperson:
Mattias Bergström
E-post:
mattias.bergstrom@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58220
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Målgruppen för projektet är individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagare som kommer till projektet ska som första insats få en individuell handlingsplan där den enskilda individens kompetens, behov och önskemål tydliggörs samt en plan för hur dennes medverkan kan komma att se ut, enligt ansökan. Givetvis kommer planerna att uppdateras, utvärderas och utvecklas löpande för att säkerställa att de insatser som genomförs leder till de resultat som eftersträvas. Utifrån deltagarens situation kommer sedan olika insatser och aktiviteter att erbjudas. Här finns möjlighet för individen att genomgå rehabiliterande insatser, kartläggning, studie och yrkesförberedande aktiviteter, arbetsträning/praktik och stöd till anställning inom gröna näringar, café och restaurang eller administrativa uppgifter.
Projektet handlar om att skapa en arena för att få till en sammanhållen process som leder till att individen på ett mer effektivt sätt når självständighet. I miljön kan metodik och arbetssätt läggas till och dras ifrån över tid, allt eftersom varje del utvärderats. Hypotesen är att modellen leder till ökad samverkan och tydliggör roller, mandat och ansvar hos de olika parterna så att vi förebygger och minimerar risken för att individer ramlar mellan insatser och på så sätt i ett ännu större utanförskap. Teoribildningen bakom detta resonemang bottnar i ett agilt förhållningssätt och evidensbaserad praktik. Genom arenan skapas möjligheten att verka tillsammans samtidigt som var och en behåller sin specialitet.