2018/00357 - Origo

Name:
Origo
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Hässleholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2018/00357
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2019-02-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
17 414 381
Beviljat ESF-stöd:
8 194 776
Kontaktperson:
Arne Wolke
E-post:
arne.wolke@hassleholm.se
Specifikt mål:
2.1

Integrationsprojektet RSFI vid vuxenutbildningen i Hässleholm har under snart tre år arbetat med att utveckla en sammanhållen metod för att möta nyanländas behov och hjälpa dem skapa ett nytt liv i Sverige. Metoden har skapa insatser för de urskiljda faserna landa, lära och jobba. Under projekttiden har en mängd erfarenheter gjorts som, rätt använda, skulle kunna användas i ett mer specialiserat projekt, ägnat att förkorta tiden fram till arbete - med bibehållen värdighet, stärkt hälsa och ändamålsenliga kunskaper.

I projektet Origo kommer de erfarenheter som gjorts i RSFI och andra, liknande insatser att användas och utvecklas till färdig metod - med tydligt fokus på att hitta vägar ut i arbete för vuxna nyanlända som varit i Sverige max sju år, med allmän ohälsa (jfr målgrupper, nedan). Särskild hänsyn kommer att tas till målgruppen utrikesfödda kvinnor, som i integrationsarbetet är en utsatt kategori, och projektet har här antagit några tydliga jämställdhetsmål. Bland projektets samarbetspartners märks Arbetsförmedlingen, Hässleholms kommun, Hässleholms Miljö AB, näringslivet och ett flertal representanter från den idéburna sektorn.

I projektet arbetar ett urval professioner målinriktat och med en tydlig bas (RSFI-metodens systematiserade erfarenheter) med att dels förbereda den nyanlände för de nödvändiga stegförflyttningarna, dels identifiera och utveckla nya vägar ut i arbete, utbildning eller företagande. Projektdeltagarens process fram till praktik- eller arbetsplats följs och handleds också ut på praktik- eller arbetsplatsen.