information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00356 - Framtidskompetens i Blekinge

Projektnummer:
2018/00356
Projektägare:
Techtank c/o Olofströms Näringsliv, Olofströms Näringsliv AB
Namn:
Framtidskompetens i Blekinge
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2019-03-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
7 264 295
Beviljat ESF-stöd:
7 264 295
Kontaktperson:
Ingela Håkansson
E-post:
ingela.hakansson@techtank.se
Stödmottagare postnr:
29338
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Blekinges arbetsmarknad är mer könssegregerad än övriga rikets och starkt viktad mot industri, tillverkning samt informations- och kommunikationsteknik. För att möta efterfrågan i en föränderlig omvärld måste företagen i dessa hårt konkurrensutsatta branscher klara både produktion, produktutveckling och innovation. Medarbetarna har blivit den viktigaste och ibland till och med den enda tillgången i företagen. För att lyckas med kompetensförsörjningen måste företagen skapa inkluderande arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande för arbetstagarna. För att bredda rekryteringsbasen behöver företagen bryta könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser samt göra människor medvetna om de normer och mekanismer som bevarar den könssegregerade arbetsmarknaden.


Blekingeföretagen upplever störst kompetensbrist av alla i riket. Företagen här ser i större utsträckning möjligheter att öka sin omsättning och vill också anställa fler. Högkvalificerade medarbetare med nyckelkompetens är särskilt svåra rekrytera. Kompetensbristen leder till att företagen har problem att rekrytera den kompetens de behöver och tvingas tacka nej till ordrar. Blekinges unga med höga studieambitioner lämnar ofta Blekinge till förmån för storstadsregionerna. Många återvänder inte – särskilt de välutbildade kvinnorna.

Samtidigt är arbetsmarknaden tydligt tudelad. Trots svår kompetensbrist ligger ungdomsarbetslösheten bland rikets högsta. Utsatta grupper utgör 62 % av de arbetslösa i åldern 18-29 år. Grupperna arbetslösa med "högst förgymnasial utbildning", "personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga" samt "personer födda utanför Europa" har i Blekinge tre, fem respektive tiodubblats i antal de senaste tio åren. Trots skriande brist på arbetskraft och stor potential i att rekrytera ur dessa grupper kvarstår svårigheterna att matcha dem till arbete.

För att åskådliggöra företagens möjligheter till kompetensförsörjning genom att attrahera, behålla och utveckla personal har projektägaren Techtanks styrelse arbetat fram en beskrivande modell de kallar Kompetenstrappan. Genom att öka den interna kompetensförflyttningen uppåt i Kompetenstrappan kan företagen i många fall täcka delar av sitt behov av högkvalificerad personal genom intern kompetensutveckling och rekrytering. Genom att lösa delar av behovet av högkvalificerad personal genom aktiv intern kompetensförflyttning kommer de lediga positioner som uppstår på företaget vara av mindre kvalificerad karaktär - och blir då lättare att rekrytera till. Nyanställda med låga kvalifikationer kan sedan börja arbeta sig uppåt i Kompetenstrappan.

För att lyckas öka takten i den interna kompetensförflyttningen behöver företagen utveckla sin kapacitet att identifiera den interna kompetensen fritt från fördomar och föreställningar om hur kompetensen ser ut och säkerställa att arbetsplatsen är inkluderande och välkomnande för nya medarbetare.

Attraktivitet, inkluderande arbetsplatser och förmåga att se kompetens är kvaliteter som även behövs för att attrahera extern kompetens. Företagen bör undvika att ställa formella utbildningskrav som inte är absolut nödvändiga, bredda sin syn på hur den kompetens de söker ser ut, se över sina sökmönster och jobba på att bli attraktiva och inkluderande som arbetsplats.

I projektet kommer företagen i samverkan med Blekinges innovationsmiljöer, offentliga aktörer, jämställdhetsnätverk med flera arbeta för att utveckla sin förmåga till intern kompetensförflyttning och breddad extern rekrytering genom ökad inkludering och attraktiva arbetsplatser.

När företagen lyckas kompetensförsörja sig ökar Blekinges ekonomiska hållbarhet. När fler människor får möjlighet att försörja sig själva ökar Blekinges sociala hållbarhet. Båda aspekterna på hållbarhet behövs i ett läge där allt färre ska försörja allt fler.