2018/00303 - DigITal äldreomsorg på Gotland

Name:
DigITal äldreomsorg på Gotland
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Gotland, Socialförvaltningen Region Gotland
Projektnummer:
2018/00303
Planerat antal deltagare:
777
Projektperiod:
2018-12-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
6 114 994
Beviljat ESF-stöd:
6 114 994
Kontaktperson:
Caroline Allard
E-post:
caroline.allard@gotland.se
Specifikt mål:
1

Detta projekt innefattar kompetensutveckling gällande digitala verktyg och välfärdsteknik där deltagarna i utbildningsinsatserna är medarbetare kopplade till särskilda boenden för äldre inom offentliga och privata äldreboenden på Gotland. Även personer i ledningsfunktioner ingår i utbildningsupplägget för att höja kunskapen om förändringsledning och verksamhetsutveckling gällande digitalisering.
Arbetsmarknaden genomgår en förändring genom den tekniska utvecklingen och för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden och möta omvärldens och samhällets krav behöver medarbetare stärka sin kompetens inom det digitala området dels för att möta de boendes nuvarande och kommande behov men också för att skapa mer resurseffektiva arbetssätt i en tid då det är svårt att hitta kompetens. Höjd kunskap om digitala arbetssätt kommer att driva utvecklingen av arbetssätt framåt vilket kan skapa nya karriärvägar och öka möjligheterna till breddad rekrytering.