2018/00249 - CONNEXT for inclusion

Diarienummer:
2018/00249
Namn:
CONNEXT for inclusion
Projektnummer:
2018/00249
Projektägare:
Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Avdelningen för nyanlända
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
1 733 398
Beviljat ESF-stöd:
1 733 398
Kontaktperson:
Saleh Mohammadi
E-post:
saleh.mohammadi@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

För tio år sedan var fjärde person som var inskriven på arbetsförmedlingen utrikes född, idag är det var sjätte. Arbetslösheten är för första gången större bland den minoritet som är födda utrikes än den majoritet som är födda i Sverige. Statistik visar att det tar åtta år innan hälften av de nyanlända fått jobb och för kvinnor och för dem med endast förgymnasial utbildning tar det ännu längre tid. Bland dem som kom 2016 tog det tio år innan hälften av dem hade fått jobb.

Utomeuropeiskt födda och personer med högst förgymnasial utbildning utgör tre av fyra inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland. Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden och en stor andel riskerar långa tider i arbetslöshet och bidragsberoende. Särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är det för kvinnor, unga och de som saknar eftergymnasial utbildning. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda kvinnor är större i Sverige än i För tio år sedan var fjärde person som var inskriven på arbetsförmedlingen utrikes född, idag är det var sjätte. Arbetslösheten är för första gången större bland den minoritet som är födda utrikes än den majoritet som är födda i Sverige. Statistik visar att det tar 8 år innan hälften av de nyanlända fått jobb och för kvinnor och för dem med endast förgymnasial utbildning tar det ännu längre tid. Bland dem som kom 2016 tog det tio år innan hälften av dem hade fått jobb.

Utomeuropeiskt födda och personer med högst förgymnasial utbildning utgör tre av fyra inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland. Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden och en stor andel riskerar långa tider i arbetslöshet och bidragsberoende. Särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är det för kvinnor, unga och de som saknar eftergymnasial utbildning. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda kvinnor är större i Sverige än i många andra länder. Många nyanlända söker försörjningsstöd hos kommunerna när de skrivs ut ur etableringen och kommuner larmar nu om ökade kostnader. Antalet utrikes födda hushåll med försörjningsstöd har ständigt ökat och 2015 utgjorde de drygt en tredjedel av alla hushåll. En stor andel riskerar långa tider i utanförskap om ingenting görs.

Personal som arbetar med nyanlända i kommunens verksamheter behöver kompetensförstärkning och nya och innovativa metoder i arbetet med målgrupperna. Nyanländas utbildningsnivå, språkkunskaper, tillgång till sociala nätverk och förekomsten av diskriminering är avgörande för utrikes föddas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det råder brist på kunskap om samhällsliv och arbetsmarknad och det saknas arenor för delaktighet och sociala interaktioner. Personalen önskar nya verktyg som kan skapa en känsla av meningsfullhet och inkludering i samhälle och arbetsliv som bygger på en hög grad av och delaktighet och motivation. Nyanlända behöver forum och arenor där de kan få ökad kunskap, känna trygghet och bygga nätverk i syfte att öka sitt sociala kapital, träna på språk, etablera kontakter i samhället och på arbetsmarknaden och få en meningsfull fritid.

Tillsammans med transnationella partners från Belgien och Finland kommer nya och innovativa strategier och metoder utvecklas i syfte att bygga broar och nätverk till samhälls- och arbetsliv för nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektet CONNEXT ska skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet i samhälle och arbetsliv för nyanlända med fokus på ökad kunskap om, och social och samhällelig interaktion, i syfte att öka målgruppens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Grunden för metodutvecklingen är spelifiering och Serious Urban Games. Spelifiering innebär att använda element från speldesign på områden som i grunden inte är spel. Spelen kan skapas och användas inom många olika områden där målgruppen nyanlända behöver ökad kunskap och erfarenhet, exempelvis inom samhälls- och arbetsmarknadskunskap, branschkunskap och jobbsök. Personal som arbetar med målgrupperna inom olika verksamheter och projekt hos deltagande aktörer kommer få utbildning i den nya och metoden som ska testas tillsammans med målgrupperna nyanlända och i syfte att implementera dem i aktuella verksamheter.