2018/00246 - Active Euromobility

Diarienummer:
2018/00246
Namn:
Active Euromobility
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2018/00246
Projektägare:
Stiftelsen Actìva i Örebro län, Stiftelsen Activa
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
24
Projektperiod:
2018-10-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
8 078 206
Beviljat ESF-stöd:
8 078 206
Kontaktperson:
Lars Rickardt
E-post:
lars.rickardt@s-activa.se
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sammanfattning
Activa har med stöd av ESF utvecklat metoden Supported Mobility. I det här projektet ska unga personer (UVAS) som står långt från arbetsmarknaden genomföra praktik i annat EU land som en del i en process att nå arbete eller utbildning. Projektidén är också att samverka med minst två andra transnationella parter i syfte att parterna utvecklar sina respektive befintliga metoder för mobilitet. Minst en av de transnationella parterna planeras att vara ett IDA-projekt. Skillnader och likheter i metod skall identifieras under en analys- och planeringsfas. Särskilt fokus kommer att bli skillnader och likheter avseende medvetenheten och den praktiska tillämpningen gällande de horisontella principerna. Genom ett ömsesidigt sändande och mottagande av projektdeltagare mellan parterna under projektets genomförandefas skall effekterna på individnivå av skillnader i metod mätas och utvärderas. De transnationella parterna kommer också att utveckla teman som genomsyrar deltagarnas förberedelse-, genomförande- och framtidsfas, ex. mänskliga rättigheter, demokrati och personlig hälsa. Effekterna av att använda teman kommer att utvärderas. Parternas respektive metoder skall genom projektet utvecklas och implementeras hos respektive samverkanspart. För att öka möjligheterna att nå spridning på nationell nivå, kommer SKL och Funktionsrätt Sverige att tillfrågas om att ingå som parter i projektet.