2018/00127 - Hälsofrämjande arbetsliv

Diarienummer:
2018/00127
Namn:
Hälsofrämjande arbetsliv
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2018/00127
Projektägare:
Nynäshamns kommun, Nynäshamns kommun
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
2000
Projektperiod:
2018-09-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
25 264 875
Beviljat ESF-stöd:
25 264 875
Kontaktperson:
Rosario Ali
E-post:
rosario.ali@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Genom projektet vill vi pröva olika kompetensutvecklande insatser till olika målgrupper i Järfällas och Nynäshamns kommun. De planerade insatserna ska under projekttiden bilda en organisatorisk plattform för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetsmiljöarbetet. Mångfalden av insatser i projektet medför ett hållbart lärande i en kultur som präglas av uppföljning av kunskap och erfarenheter i ständigt pågående processer. Med hjälp av lärandet vill vi skapa gynnsamma organisationsförändringar där individen står i centrum. Syftet med den organisatoriska plattformen är att bidra till ett hållbart arbetsliv där fler är friska och kan arbeta kvar längre i arbetslivet. Genom en god hälsa får de anställda på så sätt en stärkt ställning på arbetsmarknaden. De långsiktiga målen är att minska den psykiska ohälsan i Järfälla och Nynäshamn kommuner och på så sätt skapa mer jämställda och jämlika villkor i organisationerna. Den psykiska ohälsan har ökat under det senaste decenniet, det är framför allt kvinnor som har den största ökningen. Ohälsan i arbetslivet skapar konsekvenser i form av sjukfrånvaro, vilket är kostsamt både för den enskilde individen, organisationen och för samhället. Under senare år har nya metoder implementerats som kan minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. I Nynäshamns och Järfällas kommuner pågår ständiga förbättringsarbeten för att möta de utmaningar som finns, dock har mycket av det arbete som bedrivits varit av rehabiliterande karaktär. Nynäshamns kommun tillsammans med Järfällas kommun ämnar därför ansöka om medel från Europeiska socialfondens utlysning programområden 1:1.

De aktiviteter som vi vill pröva inom ramen för projektet är:
• kompetensutvecklingsinsatser för tidig upptäckt och tidiga insatser för att förhindra ohälsa
• ökade kunskaper om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete genom metoden Jaget, laget och uppdraget (JLU)
• chefs- och ledarskapsutbildning med nätverk och seniora mentorer med syfte att stärka chefskapet
• kompetensutveckling för chefer och HR i livs- och karriärplanering för att medvetandegöra potential och utvecklingsområden hos individer med risk för ohälsa

Samverkanspartners är centrum för arbets- och miljömedicin (Stockholms läns landsting), Samordningsförbundet Östra Södertörn och de centrala fackliga samverkansorganen. Under planeringsfasen hoppas vi även kunna få med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Försäkringskassan och Sunt arbetsliv. De horisontella principerna ska genomsyra alla aktiviteter med målet att minska skillnaderna i ohälsa mellan män och kvinnor, olika etniciteter, sexuell läggning samt mellan olika åldrar.

Vår ambition är att med hjälp av erfarenheter från projektet kan den organisatoriska plattformen bli en samlad metod av kompetenshöjande aktiviteter som kan exporteras till andra kommuner, andra organisationer i länet och nationellt efter projektslut. Med hjälp av Samordningsförbundet Östra Södertörn, de fackliga förbunden och Centrum för arbets- och miljömedicin och eventuellt andra samverkansparter kan vi sprida resultatet vidare. Sist men inte minst är vår ambition även att under projekttiden bygga en plattform som lokalt i de deltagande kommunerna är en hållbar implementerad metod även efter projektslut.