information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00089 - Min framtid

Namn:
Min framtid
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Rädda Barnen, Rädda Barnen, Regionkontor Norrköping
Projektnummer:
2018/00089
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2018-11-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
17 019 060
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
17 019 060
Kontaktperson:
Sanja Kasunic
E-post:
sanja.kasunic@rb.se
Specifikt mål:
2.2

Sammanfattning
Regionen Östra Mellansverige står inför stora utmaningar de närmaste åren, för att ta hand om alla nyanlända ungdomar i länen. Rädda Barnen har en unik kompetens för att bidra till detta arbete av flera skäl: Vi har en ingående kännedom och närhet till målgruppen tack vare våra stödverksamheter runt om i landet som involverar 1000-tals barn som har flytt till Sverige och/eller lever i social utsatthet; våra metoder innebär att målgruppen involveras i det civila samhället vilket ofta är en nyckel till integration i samhället; och vi har genom åren utvecklat långsiktiga partnerskap med relevanta aktörer, från mindre organisationer till storföretag i miljardklassen. Projektet Min Framtid kommer att erbjuda ett påtagligt bidrag till ökad integration av unga utrikesfödda. Projektmålet är att öka utrikesfödda ungas deltagande i arbets-och studieliv genom att stärka egenmakt, delaktighet och etablering i samhället. Med delaktighet menar vi en känsla av tillhörighet i den lokala omgivningen; att ha framtidsutsikter och kunskap om vägar för att nå dit; ha verktyg för att göra sin röst hörd; möjlighet att ta ledarskapet för sin egen utveckling och ha sociala nätverk. Den primära målgruppen för projektet är utrikesfödda unga 15-24 år i östra Mellansverige som inte har fullföljt gymnasieexamen. Projektet knyter an till investeringsprioritet 8:2 varaktig integration och mål 2:2, i den Regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Östra Mellansverige.

Vårt arbete utgår från barns och ungas perspektiv och behov. För att uppnå projektmålet kommer vi att arbeta utifrån 4 processer: Delmål 1 – Min väg - en sammanhållen process som utifrån individens behov och möjligheter ökar deras egenmakt, motivation och möjligheter för studier och arbete. Delmål 2 – Mitt samhälle - en gruppstärkande och samhällsfördjupande process. Delmål 3 – En struktur för att erbjuda praktikplatser Delmål 4 – En samverkansstruktur för att genomföra validering av generella kompetenser på varje projektort . De förväntade kvantitativa resultaten är: - Att genomföra 600 st. individuella processer inom Min väg - Att genomföra 15 grupprocesser med 300 deltagare. - Att förmedla 200 praktikplatser - Att minst 600 personer har genomfört validering av generella kompetenser inom en eller flera moduler En nyckel till framgång är vårt nätverk av samverkanspartners, där Rädda Barnen har en omfattande erfarenhet både regionalt och nationellt. Våra viktigaste samverkanspartners i detta projekt blir Studiefrämjandet, Östsvenska Handelskammaren, IKEA och Linköpings Universitet. Min framtid kommer att följas upp fortlöpande genom projekttiden. Rädda Barnen är del av den globala Save the Children-rörelsen med 17000 anställda i 130 länder. Vi har etablerade rutiner för uppföljning och kontroll, via vår metod MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning). I Min framtid kommer vi att följa ett antal indikatorer såsom antal genomförda processer, antal praktikplatser, självskattad hälsa etc. För utvärdering kommer vi att i inledningen av projektet anlita en extern utvärderare som får i uppdrag att formulera metod och kriterier för utvärderingen. Den totala budgeten för projektet är 16 748 596 mkr. 11 personer kommer att anställas, motsvarande 8 årsarbetare på projektorterna Norrköping, Västerås och Eskilstuna.