2018/00082 - Smart Kompetens för Industrin

Diarienummer:
2018/00082
Namn:
Smart Kompetens för Industrin
Projektnummer:
2018/00082
Projektägare:
Region Östergötland, Region Östergötland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
4649
Projektperiod:
2018-09-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
101 349 479
Beviljat ESF-stöd:
76 011 660
Kontaktperson:
Lars-Inge Jonsson
E-post:
lars.i.jonsson@regionostergotland.se
Stödmottagare postnr:
58181
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projekt Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag i Östra Mellansverige samt bidra till att öka deltagande företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Region Östergötland som projektägare kommer att driva projektet tillsammans med samverkansparter från Östra Mellansveriges samtliga län; Eskilstuna Kommun, Karlskoga Kommun, Region Uppsala Län och Region Västmanland.

Totalt deltar 58 företag och 4649 anställda (kvinnor 20%, män 80%) i projektet. Vissa aktiviteter sker också för personer utanför arbetsmarknaden.

Ny teknik, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär behov av höjd och ny kompetens, samt arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige. Rekryteringsbehoven är stora hos företagen, men rätt kompetens är svår att hitta beroende på att man har svårt att hitta personer att anställa, utbildningsutbud som inte matchar företagens behov. Men också geografiska lägen, den sneda könsfördelning som råder och tendensen att rekrytera utifrån befintliga normer och tradition.

Oavsett var i regionen eller inom vilken del av industrin man verkar inom har vi gemensamt identifierat följande orsaker till att det behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige:
- Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen
- Rekryteringsbasen är för liten
- Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
- Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar

Projekt "Smart Kompetens" kommer kännetecknas av att utföras lokalt men samverka regionalt. Vi vill maximera fördelar med ett stort samverkansprojekt samtidigt som vi vill skapa lokalt ägarskap och engagemang hos samverkansparter, deltagande företag och aktörer. Projektet kännetecknas av inkludering och icke-diskriminering.