information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00077 - Reach

Namn:
Reach
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Region Östergötland, Regional utveckling
Projektnummer:
2018/00077
Planerat antal deltagare:
860
Projektperiod:
2018-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
19 999 482
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
19 999 482
Kontaktperson:
Ulrika Sundberg
E-post:
ulrika.sundberg@regionostergotland.se
Specifikt mål:
2.2

Projektet Reach ska stärka unga utrikes födda kvinnors och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att ge individuella stödinsatser för de ungdomar som inte arbetar eller studerar och de som löper stor risk för social utestängning och marginalisering, till att de får ökade möjligheter att nå – reach, fram till studier eller varaktig etablering på arbetsmarknaden. Insatserna kommer att vara behovsstyrda och individanpassas efter deltagarna där målsättningen är att:

• Stärka insikt och kunskaper om det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
• Öka motivationen och stödja vägen till studie- och yrkesval.
• Öka möjligheter till integration genom att ta del av civilsamhällets nätverk.
• Öka förutsättningar för arbetsplatser att ta emot i praktik, yrkesintroduktion eller anställning.
• Öka medverkande aktörers kunskaper i att utveckla både befintliga och nya metoder samt arbetssätt som leder till att målgruppen studerar eller kommer i arbete.

Den primära målgruppen är unga utrikes födda kvinnor och män i åldern 15-24 år. Delar av insatserna kommer även komma ungdomar till del som inte är utrikesfödda. Insatserna kommer också omfatta de anställda som medverkar i projektet genom att de kommer vara med i att utveckla både befintliga och nya metoder. Sammantaget kommer cirka 1200 unga utrikes födda kvinnor (300) och män (900) ta del av olika insatser och aktiviteter.

Region Östergötland är projektägare och kommer tillsammans med sex aktörer, fem kommuner, Motala, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög samt Naturbruksgymnasiet Östergötland att genomföra insatserna. De önskade effekterna är att projektet har bidragit till att unga utrikes födda kvinnor och män har getts förutsättningar att känna tilltro till sig själva, andra och till samhället som lett till att de påbörjat eller återgått till utbildning eller kommit in på arbetsmarknaden. De deltagande organisationerna har implementerat metoder och verktyg som bidrar till individuella, organisatoriska och strukturella förutsättningar som underlättar för unga utrikes födda kvinnor och män att utbilda sig och delta i arbetslivet. Projektet kommer även att bidra till att öka kunskap om och förmåga att tillämpa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt hos deltagande individer, organisationer och dess personal.