2017/00633 - Jobbresan - ett helhetsgrepp

Diarienummer:
2017/00633
Namn:
Jobbresan - ett helhetsgrepp
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00633
Projektägare:
Vetlanda kommun, HR kontoret
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
220
Projektperiod:
2018-05-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
7 745 233
Beviljat ESF-stöd:
3 636 776
Kontaktperson:
Pierre Thorell
E-post:
pierre.thorell@vetlanda.se
Stödmottagare postnr:
57480
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektets mål är att jobba fram en metod som erbjuder de utrikesfödda kvinnliga deltagarna en process som är ett helhetsgrepp i hur de ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden och få ett arbete. Det är genom ett arbete och en försörjning som man kan bli integrerad i det svenska samhället. Det är också en jämställdhetsfråga. Det normala är att båda parter i en relation arbetar för sin försörjning. Men är man ensamstående så behöver man ha en inkomst som man kan försörja sig själv och eventuellt andra på. Man kan likna projektet vid ett traineeprogram, där en processledare håller ihop de olika insatser som behövs för att bli anställningsbar och bli anställd inom en kommun. Detta tjänar då ett dubbelt syfte. Att trygga kommunens kompetensförsörjning och samtidigt erbjuda arbeten till en grupp som har det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Anledningen till att projektidéen föddes var att i olika forum vid ungefär samma tidpunkt så diskuterades varför inte de insatser som genomförs får önskvärd effekt. Varför blir inte målgruppen anställd trots utbildningsinsatser och varför upplever arbetsgivaren att kvinnorna inte är anställningsbara. Här konstaterades det att det är något som saknas i kedjan - en sammanhållande länk.

I samband med utvecklingen av projektidéen konstaterades också brister i kommunernas sätt och tydlighet i att bemanna och rekrytera. Detta försvårar kompetensförsörjningen, men det blir också otydligt för de som är arbetslösa samt de som ska stödja de arbetssökande i att få ett arbete. Därför kommer även projektet att arbeta med utveckling av styrdokument och processer.

För att underlätta för kvinnorna att delta i projektet och delta i de olika delarna så genomförs ett antal kompletterande och stödjande delar. För det första så inleds deltagandet med att hela familjen deltar på ett gemensamt informationsmöte om projektet, och om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Här blir det även naturligt att komma in på hur det svenska samhället fungerar som en del av integrationen. Vidare så kommer det att arrangeras studiecirklar för familjefäderna och andra medlemmar i familjerna som kan ha det behovet. Under dessa studiecirklar fördjupas kunskaperna om hur det svenska samhället fungerar. Detta är en central del i att underlätta för den deltagande kvinnan och skapa förutsättningar för hennes deltagande i projektet, men också för hennes inträde på arbetsmarknaden.

De arbetslag som ska ta emot både praktikanter och nya medarbetare ur målgruppen kommer att genomföra värderingsövningar för att utmanas i sina egna värderingar och tvingas reflektera över hur vi är och uppträder mot andra inte bara från andra kulturer utan andra som kanske inte är som vi. Handledare kommer också utbildas för bästa möjliga mottagande och utbildning.

När projektet börjar närma sig sitt slut så kommer metoderna att implementeras i de deltagande kommunernas ordinarie verksamheter. Studiecirklarna och värderingsövningarna skall leva kvar och utvecklas utefter de lärdomar som projektet vunnit. Erfarenheterna kommer att spridas i skrift men också i två avslutande workshops.