2017/00620 - En värld av möjligheter

Diarienummer:
2017/00620
Namn:
En värld av möjligheter
Projektnummer:
2017/00620
Projektägare:
Hotell- och restaurangfacket, Hotell- och restaurangfacket förbundskontor
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2018-04-02 - 2021-01-31
Total projektbudget:
8 226 446
Beviljat ESF-stöd:
8 226 446
Kontaktperson:
Marina Nilsson
E-post:
marina.nilsson@hrf.net
Stödmottagare postnr:
11181
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Bakgrund
Besöksnäringen är en av de största näringarna som dessutom växer snabbare än BNP och beräknas att fördubbla sin omsättning under kommande tioårsperiod. Kompetensbehovet inom hotell och restaurang ökar kraftigt, samtidigt är personalomsättning hög. Ett problem är att sysselsatta i branschen generellt sett får lite kompetensutveckling varav en stor del också är utlandsfödda som inte har svenska som sitt modersmål som medför en svagare position på arbetsplatsen. En av de viktigaste utmaningarna är hur branschen ska attrahera, rekrytera och behålla den bästa kompetensen.

Mål och syfte
På individnivå ska målgruppen matchas till kompetensutveckling som möter företagens och individens behov av yrkeskvalifikationer och kompetens. Ett minskat kompetensgap medför också ökad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter för branschen som kan bidra till nödvändiga strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna. Där företagen har en högre kompetensnivå och tillgången till personal kan öka och där fler blir inkluderade oavsett kön, etnicitet och ålder.

Metod
Lokala och regionala kompetenshöjande insatser utifrån kartlagda kompetensbehov i samverkan med medverkande företag för sysselsatta, såväl företagare som anställda inom regionens hotell- och restaurangföretag, oavsett anställningsform och tidslängd.

Projektägare
Projektägare är Hotell och restaurangfacket, HRF, som har en unik position i branschen och regionen genom sin omfattande erfarenhet av branschens kompetensfrågor för individuell och affärsmässig utveckling. HRF är en av fyra samverkansorganisationer i UHR, utbildningsrådet för hotell och restauranger, som också består av Visita som är branschen arbetsgivarorganisation, Arbetsgivareföreningen KFO och Unionen. Dessutom medverkar företag och myndigheter i regionen aktivt i denna angelägna och viktiga satsning.

Startdatum: 2018-04-03 Slutdatum: 2021-04-30