2017/00595 - Jämställd etablering

Name:
Jämställd etablering
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Analysavdelning
Projektnummer:
2017/00595
Planerat antal deltagare:
2400
Projektperiod:
2018-08-15 - 2021-08-15
Total projektbudget:
253 579 637
Beviljat ESF-stöd:
126 787 335
Kontaktperson:
Josefine Palmqvist Schultz
E-post:
josefine.palmqvist-schultz@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.3

Integrationsprojekt: Matchning och individuellt stöd med jämställdhetsintegrering
Detta projekt syftar till att öka nyanlända migranters möjligheter till att få ett arbete genom att matcha och att tillhandahålla individuellt stöd från Arbetsförmedlingen. Projektet är utformat så att det går att utvärdera och har ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att integrera insatser som höjer utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad med möjligheten att ta fram kunskap om hur en aktiv arbetsmarknadspolitisk intervention bör utformas så att man i framtiden på bästa sätt kan hjälpa denna grupp till arbete.

Projektverksamheten bygger på en metod som heter Matchning från dag 1 (MD1), som idag endast används i ett etableringskontor i Stockholm. Metoden bygger på en stock- och flödesmodell som innebär att nya arbetssökande först matchas mot äldre vakanser medan identifiering av nya lediga platser riktas till arbetssökande som inte har kunnat matchas mot arbeten i den befintliga vakansbanken. Med hjälp av metoden försöker man att hantera asymmetrisk information i jobbsökningsprocessen vilket innebär att arbetsgivarna inte har full information om den arbetssökanden. MD1 är en intensifierad förmedlingsinsats med en tydlig "place-then-train"-ansats där motiverade arbetssökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. Metoden anses vara kostnadseffektiv eftersom den arbetar med en grupp arbetssökande och har en stark jämställdhetsfokus. Den har studerats tidigare av Ramboll men aldrig utvärderats. Tidigare evidensbaserade studier som studerar "place-then-train" – baserade metoder som till exempel Supported Employment metoden har visat sig ge upphov till väldigt positiva resultat på individer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Metoden har dock inte ännu testats i större utsträckning på målgruppen utrikes födda kvinnor.
Därför skulle MD1-metoden med fördel kunna kombineras med en så kallad Supported Employment-metod, eftersom den senare metoden är mycket mer inriktad på att ge individuellt stöd till arbetssökanden längs deras väg att komma in på arbetsmarknaden.

Denna arbetsmarknadsintervention omfattar tre metoder i olika kombinationer: MD1, SE och jämställdhetsintegrering. Projektet startar i början av 2018 och pågår i 36 månader. Det kommer att genomföras i minst tio lokala arbetsförmedlingskontor som har kapacitet att genomföra projektet och ett tillräckligt stort inflöde av utrikes födda arbetssökande. Projektet kommer att omfatta minst 3600 arbetssökande, varav en tredjedel kommer att bilda en kontrollgrupp och två tredjedelar kommer att få tillgång till insatser inom ramen för projektet. Projektgruppen kommer att få en lista över potentiella deltagare som först samtycker till att delta i studien och som sedan randomiseras till följande tre grupper: i) en behandlingsgrupp som får MD1-intervention utöver ordinarie verksamhet, ii) en annan behandlingsgrupp som får både MD1 - och SE-stöd utöver ordinarie verksamhet och iii) en kontrollgrupp som endast får ordinarie verksamhet från Arbetsförmedlingen. För att utvärdera om jämställdhetsintegrering har en viktig roll i arbetssökandes progression mot arbetsmarknaden och i andra utfallsmått samt på arbetsförmedlarnas arbetssätt kommer dels hälften av alla projektdeltagare att vara kvinna och dels hälften av de valda lokalkontoren att explicit styras mot en intensifierad jämställdhetsintegrering av verksamheten, tex att all personal får utbildning i jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering samt att kontoren blir skyldiga att göra en könsuppdelad rapportering i all administration.

Projektet är en av aktiviteterna som anges i Arbetsförmedlingens handlingsplan som syftar till att öka utrikes födda kvinnors övergång till arbete eller studier. Tidigare studier har visat att fördelningen av möten, stöd och arbetsmarknadspolitiska insatser inte är jämställda: män får ta del av fler möten med en arbetsförmedlare, får mer kvalitativ matchning och insatser än kvinnor. Könsskillnaderna är ännu mer större bland nyanlända arbetssökanden. Majoriteten av de effektstudier av insatser som har genomförs inom Arbetsförmedlingen visar bara effekter för män. Det finns därför ett behov av mer ambitiösa interventioner riktade till utrikes födda kvinnor, och mer kunskap som syftar till att hitta effektiva åtgärder som fungerar för både män och kvinnor, och i synnerhet som funkar för att få till stånd en mer jämställd arbetsmarknadsetablering.