information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00595 - Jämställd etablering

Projektnummer:
2017/00595
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Analysavdelning
Namn:
Jämställd etablering
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2400
Projektperiod:
2018-08-15 - 2021-08-15
Total projektbudget:
253 579 637
Beviljat ESF-stöd:
126 787 335
Kontaktperson:
Josefine Palmqvist Palmqvist Schults
E-post:
josefine.palmqvist-schultz@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Jämställd etablering
Målet med projektet är att öka utrikesfödda arbetssökandes övergång till arbete genom att matcha deltagarna till en arbetsgivare och stötta dem under introduktionen på arbetsplatsen. Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor och män som har eller har haft rätt till etableringsinsatser, samt haft uppehållstillstånd i upp till fyra år.
Jämställd etablering kommer att inkludera minst 3 000 arbetssökande, där lika många kvinnor som män får ta del av vår insats. Projektet genomförs från Luleå i norr till Malmö i söder på 16 projektkontor (vilka täcker större geografiska områden), mellan december 2018 och augusti 2021 med genomförandefasen till maj 2021.
Projektets målsättning är att lika många kvinnor som män ska komma ut i arbete. För att uppnå ett jämställt resultat behöver vi i vissa fall jobba olika. Vi ser exempelvis att fler kvinnor än män behöver gå till intervju och praktik för att utfallet ut i arbete ska bli jämställt. För att säkerställa att vi arbetar jämställt i alla steg med metoderna MD1 och MD1 Plus analyserar vi månadsvis resultaten från varje metodsteg. Ett sätt att undvika att eventuella fördomar hos oss som arbetsförmedlare medvetet eller omedvetet påverkar hur vi arbetar är att vi alltid ställer samma frågor till kvinnor som män i våra kartläggningar (gruppinventeringar).
Syftet med projektet är att erbjuda och kombinera metoder som gett bra resultat, samt att mäta effekterna av metoderna. Jämställd etablering är ett projekt där vi skapar ny och validerad kunskap som vi i dagsläget inte har sett, varken i Sverige eller i något annat land.
Förbättrad matchning
Projektverksamheten bygger på metoden Matchning från Dag 1 (MD1) som utvecklats inom först Stockholms stad och sedan Arbetsförmedlingens etableringskontor i Stockholm. MD1 är en intensifierad förmedlingsinsats med tydlig "place-then-train" - ansats där motiverade sökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. En del i metoden består av inventering av bland annat deltagarens informella kompetenser, vilket ökar möjligheterna till matchning för personer som i vanliga fall inte kommer i fråga vid matchning.
Utöver Matchning från dag 1 utvecklas även en tilläggsmetod inom projektet kallad Matchning från dag 1 Plus. Denna metod erbjuds efter bedömt behov hos deltagaren och består av två insatser som syftar till att påskynda matchningen. En gruppvägledningsinsats för de som inte har ett identifierat önskat arbete samt en insats som syftar till att deltagarna ska nå ett långvarigt fäste på arbetsmarknaden (individuellt introduktions- och uppföljningsstöd).
Arbete med jämställdhet
Projektet har även tagit fram en jämställdhetsintegreringsinsats riktat till projektkontorens ledningsgrupper. Ledningsgrupperna genomgår en workshop med fokus på jämställdhetsintegrerad verksamhetsplanering, där bland annat ett verktyg har tagits fram för att se hur de lokala ekonomiska resurserna fördelas mellan de arbetssökande kvinnorna och männen som är inskrivna vid aktuellt kontor. Verktyget är Excelbaserat och syftar till att förenkla processen med jämställdhetsintegrering. Vi kan med hjälp av verktyget visa könsuppdelad statistik där det även finns uppgifter om kostnader. Om dessa kostnader skiljer sig åt mellan kvinnor och män kan vi styra mot jämställdhet utifrån budget .

Öka sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor
Syftet med projektet är att öka sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor, nu och i framtiden. Projektet genomförs som en insats inom Arbetsförmedlingens handlingsplan för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i sysselsättning genom arbete eller studier. Arbetsförmedlingen har genom handlingsplanen åtagit sig att utvärdera om våra insatser bidrar till att höja utrikesfödda kvinnors sysselsättningsnivåer. Projektet är upplagt för att generera svar på frågan om hur ett stöd ska utformas för att bäst hjälpa utrikesfödda kvinnor till arbete. Genom att utgå från dagens "best practice" i hur en arbetsmarknadsinsats till nyanlända ska utformas och hur en verksamhetsförankrad effektutvärdering genomförs syftar projektet till att bidra till både ökad sysselsättning för projektdeltagarna och ökad kunskap om hur morgondagens insatser ska utformas.
Resultaten kommer att sammanställas i en rapport i samband med att projektet avslutas i maj 2021.