information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00527 - Hela vägen

Namn:
Hela vägen
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kommunförbundet Skåne, Kommunförbundet Skåne
Projektnummer:
2017/00527
Planerat antal deltagare:
180
Projektperiod:
2018-05-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
27 859 655
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
18 619 799
Kontaktperson:
Linda Almgren
E-post:
linda.almgren@kfsk.se
Specifikt mål:
2.1

Kommunförbundet Skåne vill, med hjälp av medel från svenska ESF-rådet/Europeiska Socialfonden driva ett projekt inom programområde 2-utlysningen "Riv hinder för delaktighet". Vi har valt att döpa vår projektidé till "Hela vägen".
Den tänkta målgruppen utgörs av unga och unga vuxna i åldern 16–29 år med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/eller dyslexi och/eller dyskalkyli. Vi avser, vid beviljad ansökan, att arbeta med såväl de unga och unga vuxna som har diagnoser som de som saknar dylika och med dem som upplever psykisk ohälsa.
Bakgrunden till att vi vill satsa på denna grupp är att just unga och unga vuxna med olika former av neuropsykiatriska problem har ökat i betydande omfattning de senaste åren. (Försäkringskassan 2017:5). Och då är ändå det s.k. mörkertalet stort, d v s många unga och unga vuxna lever med psykiska funktionsvariationer, men ingen har fastställt att så är fallet (Gustafsson 2017). Likaså ökar den upplevda psykiska ohälsan (ibid).
Statistiken talar sitt tydliga språk: i Sverige har antalet unga (t o m 29 års ålder) med aktivitetsersättning ökat de senaste åren och var år 2016 hela 30 000 (Försäkringskassan 2017:5). Av dessa hade hela 82 % neuropsykiatriska funktionsvariationer och då är – som angivits ovan - mörkertalet stort i denna grupp och de facto större än i övriga kategorier av funktionsvariationer eftersom denna kategori är mer svårupptäckbar. Bryter man ner dessa siffror är de enskilt största diagnoserna det man benämner genomgripande utvecklingsstörningar såsom autism och hyperaktivitetsstörningar, exempelvis ADHD. Bara dessa två grupper utgör 24 respektive 20 procent av alla nybeviljanden inom aktivitetsersättningen (Försäkringskassan 2017:4).
Dessutom är det, enligt en nyligen publicerad SCB-rapport (SCB 2017: 12), mycket vanligt att personer i målgruppen – och i synnerhet då kvinnor – upplever sig diskriminerade inom eller på väg in i arbetslivet. I annan forskning (Wood, m.fl. 2016) visar det sig dessutom att gruppen unga/unga vuxna som känner sig osäkra på sin könsidentitet upplever ännu större problem. I ovan citerad SCB-undersökning framgår det att diskriminering från arbetsgivare är den allra vanligaste orsaken.
Vi kommer därför, som framgår av vår ansökan, att särskilt fokusera på kvinnors situation; på den situation som råder alt. upplevs råda hos personer som är osäkra på sin sexualitet/könsidentitet samt på att förändra arbetsgivares attityder.
Således är icke vår avsikt att "uppfinna hjulet på nytt", utan att sätta in vår kraft på att utveckla befintliga metoder och skapa goda samt lärande exempel; att se till att de metoder som finns verkligen används och inte minst att de når de individer som behöver dem samt att förändra arbetsgivares attityder vad gäller att anställa den aktuella målgruppen. Inte minst hos offentliga arbetsgivare finns det mycket att göra inom det sistnämnda området.
Kommunförbundet Skåne vill därför, i samverkan med kommunerna Bromölla, Klippan och Vellinge; tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Misa bidra till att vända den negativa trend som beskrivs ovan.
Numerärt önskar vi arbeta med 20 ungdomar/unga vuxna per år i de tre nämnda kommunerna, men samtidigt – genom en väl genomtänkt spridnings-/kommunikationsplan – sprida det vi kommer fram till kontinuerligt till alla Skånes 33 kommuner samt de fem kommunerna i Blekinge och givetvis till övriga aktörer som nämns ovan.
Således kommer vi att ha både ett s.k. mikroperspektiv (att hjälpa de inskrivna projektdeltagarna) och ett makroperspektiv (att skapa de goda, lärande exemplen; att sprida dessa enligt ovan samt att förändra arbetsgivares attityder. Det sistnämnda genom att sätta fokus både på projektdeltagarnas situation och förutsättningar samt genom att lyssna in varför arbetsgivare inte är så benägna att anställa personer ur målgruppen och skapa en syntes.
Vad talar då för att vi ska kunna uppnå ett lyckat resultat? Dels har vi tillgång till all aktuell forskning, men viktigare är att vi i de två ESF-finansierade projekten PlugIn 2.0 och Griffin PlugIn skapat strukturer som kan hjälpa till att hitta de många personer i målgruppen som varken arbetar eller studerar (NEETS/UVAS).
I de ovannämnda projekten har vi med andra ord upparbetat synnerligen väl fungerande metoder för att nå s.k. hemmasittare och sedan få dem att (åter) börja studera med syftet att få ett arbete och därmed egen försörjning eller att direkt (ibland via praktikplats) komma ut på arbetsmarknaden.
Det främsta redskapet för att uppnå de lyckade resultaten har varit att använda sig av den s.k. One Stop Shop-modellen, d v s vi har kommit bort från traditionellt stuprörstänkande och istället skapat former för samverkan såväl intrakommunalt som med externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, m.fl. Därmed har vi i våra satsningar inte bara fått ner kostnaderna för medverkande (medlems)kommuner och samhället i stort, utan också hjälpt ca 1 000 unga och unga vuxna tillbaka "på spåret".
Skulle vår ansökan beviljas vill vi således använda våra One Stop Shops och det samarbete dessa innebär till att inrikta oss på den specifika målgruppen 16–29-åringar med NPF samt dyslexi och dyskalkyli oavsett om diagnos finns eller ej samt även om man upplever psykisk ohälsa.
De tre ovannämnda kommunerna, d v s Bromölla, Klippan och Vellinge, har valts ut efter dessa kriterier:
- En geografisk spridning så att de motsvarar de skånska hörnen (här har Skåne Nordost och Skåne Sydost nyligen skapat ett gemensamt forum och Bromölla kommer således att representera bägge dessa hörn medan Vellinge ansvarar för Skåne Sydväst och Klippan för Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg
- De tre kommunerna har helt olika socioekonomiska strukturer, men när man går på djupet är problemen vad gäller psykisk ohälsa frekventa i alla tre
- De tre kommunerna har stor vana vid att arbeta i ESF-projekt och har levererat synnerligen goda resultat i såväl PlugIn 2.0 som Griffin PlugIn
- Samtliga tre har upparbetade strukturer och kompetenta medarbetare inom s.k. One Stop Shops
- Därmed finns också upparbetade samverkansformer inte bara med statliga myndigheter och nyckelaktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utan också med det lokala arbetslivet (såväl kommunal och statlig som privat sektor)
Syftena kan således sammanfattas med att vi vill:
- aktivt hjälpa de tänkta 180 projektdeltagarna (20 per kommun och år) till ett (åter)inträde på arbetsmarknaden
- skapa goda, lärande exempel som sedan kan spridas till samtliga kommuner i Skåne och Blekinge
- därför prova – och gärna vidareutveckla/vässa – befintliga metoder som Supported Education, Supported Employment, Case Management, Collaborative and Proactive Solutions och Individuellt stöd i arbete, d v s vi har inte för avsikt att utveckla helt nya metoder
- förändra arbetsgivares attityder till att anställa personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (med särskilt fokus på den offentliga sektorn)
- om möjlighet ges, även ansöka om PO1-medel för kompetensutveckling avsedd för samtliga 38 kommuner i Skåne och Blekinge, d v s utöver den spridning som redogöres för i denna ansökan
- förstärka ett redan väl fungerande samverkansarbete såväl i som utanför kommunhusens väggar
I ansökan beskrivs sex potentiella deltagares väg genom projektet, men givetvis finns det många fler.
Sammanfattningsvis vill vi – för att nå en individcentrerad lösning – satsa på snabba insatser; betona vikten av bemötande; lyfta fram betydelsen av flexibilitet och inte minst samverka!