information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00522 - BOSS

Namn:
BOSS
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Myndigheten för yrkeshögskolan, Västeråskontoret
Projektnummer:
2017/00522
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2018-01-08 - 2023-04-30
Total projektbudget:
23 377 821
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
23 377 821
Kontaktperson:
Helén Björnsdotter
E-post:
helen.bjornsdotter@myh.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan adresserar utmaningarna att kvalitetssäkra och öka transparensen i branschvalidering, såväl som att höja legitimiteten och överförbarheten för branschvalideringens resultat. Syftet är att främja ökad nytta och användning av branschvalidering för arbetsgivare och individer, samt att bredda branschvalidering till att omfatta fler verksamhetsområden i ett mer sammanhållet system för valideringstjänster.

Branschvalidering kan användas både för bredda rekryteringen till företag och verksamheter, därvid är frågorna om jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet viktiga att beakta, och för att främja den strategiska kompetensförsörjningen i arbetslivet vilket är centralt för att höja legitimiteten och öka omfattningen av branschvalidering.

Myndigheten för yrkeshögskolan är projektägare och ett 20-tal branscher har valt att gå samman i projektet, allt från vård och omsorg till transport, handel och industri. Målgruppen är framförallt branschrepresentanter som arbetar med att utveckla och förvalta branschkvalifikationer och valideringsmodeller, samt branschrepresentanter som vill utveckla sin kompetens inom dessa områden. Även intressenter inom branschvalidering har en roll i projektet, bland andra YA-delegationen, Arbetsförmedlingen, Studieförbunden, Trygghetsfonden TSL, Valideringsdelegationen, och Region Gävleborg.

Utgångspunkten för projektets aktiviteter är den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Genom att stödja branscherna i att tillämpa och implementera dessa verktyg i befintliga branschmodeller för validering, samt utveckla branschernas egen kompetens att leda utveckling och anpassning av branschvalidering, avser projektet att nå sina mål.

BOSS-projektet kommer att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner. Projektet kommer utgå från och driva på befintligt och planerat utvecklingsarbete i branscherna för att åstadkomma ökad nytta och omfattning av branschvalidering. Projektet kommer också att leverera en fördjupad analys av hur branschmodellerna ska finansieras, organiseras och marknadsföras efter projektets slut.