2017/00475 - Hållbar livsmedelskedja AF

Name:
Hållbar livsmedelskedja AF
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, MO Skåne
Projektnummer:
2017/00475
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2017-12-04 - 2018-07-15
Total projektbudget:
2 604 483
Beviljat ESF-stöd:
1 953 362
Kontaktperson:
Klaes Hallberg
E-post:
klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
1.2

En nationell förstudie som syftar till att främja nyanländas och personer i jobb och utvecklingsgarantin väg till anställning i de gröna näringarna.
Arbetsförmedlingen arbete kommer att ske i nära samarbete med relevanta aktörer inom näringen så som LRF, Hushållningssällskapet, Svensk Livsmedelsindustri m.fl.
Arbetsförmedlingen kommer tillsammans med Svenska Bemanningsföretag bygga upp strukturer för att underlätta matchningsarbetet.
Arbetsförmedlingen kommer även att närmare studera efterfrågan och utbudet inom de gröna näringarna.
Arbetsförmedlingen kommer att i de fall relevanta modeller för matchning inom näringen saknas utveckla och implementera dessa i organisationen.
Allt är arbete kommer att ha särskilt fokus på individer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.
En slutrapporten ska vägleda Arbetsförmedlingens vidare arbete med de gröna näringarna och dess ingående yrken.