2017/00455 - Digital Kompetens i Norrbotten

Diarienummer:
2017/00455
Namn:
Digital Kompetens i Norrbotten
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00455
Projektägare:
Region Norrbotten, Digitaliseringsavdelningen
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-03-01
Total projektbudget:
5 600 040
Beviljat ESF-stöd:
4 210 040
Kontaktperson:
Caroline Stafström
E-post:
caroline.stafstrom@norrbotten.se
Stödmottagare postnr:
97189
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Digital kompetens i Norrbotten
Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos vård och omsorgens medarbetare samt öka arbetsplatser förmåga att leda, och genomföra digitalt förändringsarbete.

Samhället genomgår en stark digitaliseringsvåg och digital kompetens ökar individers attraktivitet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Inom offentlig verksamhet som vård och omsorg kommer digitaliseringen innebära stora förändringar i hur medborgare interagerar och hur tjänster, processer och kunskapsstöd utformas. Digitaliseringen förändrar arbetsätt och kompetenskrav för våra traditionella vårdyrken men även för yrken som utgör stödfunktioner så som IT och administration.

Behovet av digital kompetens uttrycks dagligen av vården och omsorgens medarbetare, av arbetsgivare i Norrbotten, vård omsorgsorganisationernas intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt av de fackliga organisationerna som vill påskynda arbetet med digitalisering och skapa nya karriärmöjligheter. För att klara kompetensförsörjning i framtiden behöver vården arbeta med kunskapsutveckling hos befintlig personal, framtidens utbildingar och med att rekrytera och kompetensutveckla nya medarbetare som idag står utanför arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna i arbetslöshet.

Den framtida efterfrågan på personal inom vård- och omsorgsområdet förväntas öka kraftigt samtidigt som den snabba teknikutvecklingen gör att kompetens som är relevant idag snabbt blir daterad. För framgångsrika organisationer är det därför viktigt arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Det kommer också att uppstå behov av nya yrkesroller som kombinerar olika ämneskunskaper t.ex. omvårdnad, tjänsteutveckling och IT. Det innebär att palletten av yrken inom vård och omsorg kommer att öka vilket i sin tur innebär nya karriärvägar och en bredare arbetsmarknad för många medarbetare.

Projektet kommer att kartlägga befintliga och framtida behov. Utveckla, testa och validera modeller för digital kompetensutveckling. Genomföra kompetenshöjande insatser för vård och omsorgspersonal. Skapa en gemensam färdriktning över vårdgivargränserna gällande digital kompetens, digitalisering och kompetensförsörjning vilket kommer bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Samt påverka utbildningssystemet för att säkerställa att utbildningars innehåll matchare arbetsgivarnas och individernas kompetensbehov. Sammantaget kommer detta att höja den digitala kompetensen hos vård och omsorgens medarbetare samt öka arbetsplatser förmåga att leda, och genomföra digitalt förändringsarbete