2017/00453 - Psykisk hälsa Arbetsliv

Namn:
Psykisk hälsa Arbetsliv
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Skellefteå Kommun Socialkontoret, Solkraft
Projektnummer:
2017/00453
Planerat antal deltagare:
185
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
3 133 746
Beviljat ESF-stöd:
2 353 746
Kontaktperson:
Åsa Forssell
E-post:
asa.forssell@skelleftea.se
Specifikt mål:
1.1

I projektet Psykisk hälsa Arbetsliv kompetensutvecklar projektägaren Solkraft nyckelpersoner och chefer i syfte att minska ohälsan på utsatta arbetsplatser, med stöd av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Deltagarna är huvudsakligen chefer eller andra nyckelpersoner med personalansvar på kvinnodominerade arbetsplatser inom socialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog kommun.

Kompetensutvecklingsprocessen genomförs för ca 75 nyckelpersoner/chefer. Samtidigt utbildas ca 10 Trainers så att de kan sprida kunskaperna vidare in i den egna organisationen. Förutom chefer och trainees avsätter vi tre hela dagar på att kompetensutveckla ekonomer/nyckelpersoner kopplat till ekonomi. I den processen arbetar vi med föreläsningar och workshops. Ett antal fristående föreläsningar för ca 100 medarbetare från berörda arbetsplatser arrangeras också.

Projektet bidrar på detta sätt till att minska arbetsrelaterad ohälsa och könsbundna skillnader i hälsa och möjliggör därför för fler att kunna arbeta till pensionsålder eller längre.

På kort sikt kommer projektet resultera i en förbättrad och mer utvecklad organisation på de involverade arbetsplatserna samt ökad kompetens hos chefer/nyckelpersoner om förebyggande hälsoarbete, främst på kvinnodominerade arbetsplatser. Projektet bidrar därmed indirekt till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden och motverkar regionala demografiska obalanser.

För att stärka möjligheten till att de önskade resultaten ska uppnås fokuserar projektet dels på att leverera en högkvalitativ utbildningsprocess med praktiska återanvändbara verktyg, dels på att bidra till dialogen om vilka förändringar som krävs på individ- och organisationsnivå för att kompetensutvecklingen ska ge effekter på arbetsplatsen.