information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00447 - Bred kompetens i Skåne

Projektnummer:
2017/00447
Projektägare:
Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Namn:
Bred kompetens i Skåne
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
170
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
9 693 397
Beviljat ESF-stöd:
4 524 099
Kontaktperson:
Helene Brewer
E-post:
helene.brewer@lansstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
21134
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Skåne har under den senaste tioårsperioden uppvisat en svagare ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling än riket i helhet, och klart lägre än de båda andra storstadsregionerna. Samtidigt som arbetslösheten är stor i vissa grupper, uppger såväl offentliga som privata arbetsgivare att man har svårt att rekrytera ny personal med rätt kompetenser. Omfattande generationsväxlingar, stora pensionsavgångar och ökad press på välfärdssystemen, skapar i kombination med ett svårt rekryteringsläge allt större problem för arbetsgivare. Nyanlända utgör här en viktig resurs. De förändrade krav som ställs på exempelvis välfärdsproduktion, gör att offentliga organisationer måste tänka nytt för att kunna möta de förväntningar som ställs både från tilltänkta och befintliga medarbetare samt medborgare .

Samtidigt som skånska arbetsgivare står inför en kompetensförsörjningsproblematik har Skåne en starkt segregerad arbetsmarknad , där kompetens riskerar att gå förlorad när bakgrund, kön, ålder eller andra diskrimineringsgrunder istället för kvalifikation och intresse, styr var individer arbetar. Skåne står därmed inför en komplex utmaning. Utmaningen handlar om att stärka Skånes konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för tillväxt och därigenom fler arbetstillfällen och förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Utmaningen handlar också om att främja individernas etablering på arbetsmarknaden genom just en förbättrad matchning mellan efterfrågan på kompetenser och individers utbildning och kompetens. Utmaningen handlar också om antalet bristyrken i Skåne. Utmaningen är störst inom vård och omsorg, teknik och industri, bygg, samt inom pedagogik och utbildning. Alla dessa yrken är också könssegregerade.

Mot denna bakgrund är projektets syfte att skapa fler vägar till arbete och säkra kompetensförsörjning genom att utveckla såväl konkreta som strategiska former för breddad rekrytering hos deltagande parter. Projektmålet är att hos de deltagande organisationerna utveckla förändringsarbete inom strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med koppling till breddad rekrytering och mångfald. Under projektet kommer deltagande organisationer att: 1. Utreda och kartlägga den egna organisationens behov, 2. Delta i kompetensutveckling avseende breddad rekrytering samt genomföra utvecklings- och förändringsarbete med koppling till den egna organisationens behov, 3. Delta i mentorsprogram, 4. Delta i regionalt erfarenhetsutbyte, 5. Vara delaktiga i spridningsarbete avseende breddad rekrytering. Av vikt är att det arbete som utförs i projektet har tydlig grund i och koppling till deltagande organisationers pågående arbete med rekrytering och verksamhetsutveckling.