information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00438 - Drivkraftspunkten

Projektnummer:
2017/00438
Projektägare:
Sundsvalls kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen
Namn:
Drivkraftspunkten
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-03-31
Total projektbudget:
9 279 066
Beviljat ESF-stöd:
4 224 822
Kontaktperson:
Hans Viklund
E-post:
hans.g.wiklund@sundsvall.se
Stödmottagare postnr:
85185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Bakgrund
Sundsvalls kommun står, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar med att få personer att påbörja eller återgå i studier. För gruppen som saknar gymnasiekompetens (och i många fall även grundskoleutbildning) ökar avståndet till arbetsmarknaden, och utanförskapet växer i samhället. Många personer ur gruppen saknar förutsättningarna att klara av studierna, och är i behov av stödinsatser både innan och under utbildningen

Regional relevans
Gymnasiekompetens ses som den enskilt viktigaste förutsättningen för etablering på arbetsmarknaden. I den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2021finns en målsättning om att minska gymnasieavhoppen till 10 procent (utifrån nationella målsättningar med anledning av EU2020-strategin). Detta sammanfaller med målet om att Västernorrland ska ha en arbetsmarknad som kännetecknas av bra matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, inkludering och god integration samt ökad samverkan i utbildningsfrågor.

I DUA-överenskommelsen mellan Sundsvalls kommun och Arbetsförmedlingen finns en målsättning om att andelen unga med gymnasieexamen ska öka till 80 procent i slutet av 2018 (att jämföra med 73,5 procent när överenskommelsen skrevs 2015). Detta kräver i sin tur extra insatser som förmår att inte bara locka personer till att påbörja studier men som även säkerställer att gruppen klarar av sina utbildningar.
Projektidé
Projektet syftar till att utveckla den uppsökande verksamheten, främja olika samverkansformer samt skapa stödinsatser som gemensamt ökar antal personer som fullföljer sina gymnasiestudier.
Projektet är geografiskt avgränsat till Sundsvalls kommun. Detta eftersom det ur en resultatsynpunkt är troligast att projektet genererar effekter när resurserna koncentreras lokalt. Målet är att utveckla en modell som förenar uppsökande och stödjande verksamhet, som på sikt kan spridas till andra kommuner.

Problembild, projektmål och delmål
Det konkreta problemet som ska angripas är att en stor grupp personer saknar grundskole-eller gymnasieexamen, som får arbetslöshet och utanförskap till följd.
Projektmålet: Skapa en ny modell som förenar den uppsökande och stödjande verksamheten. Här måste den organisatoriska kapaciteten att både hitta, identifiera och stödja personer utan fullständig gymnasieexamen förstärkas för att ge långsiktiga positiva effekter på individnivå.

När projektmålet att uppnått kommer följande effekter (0-5 år efter projektslut):
1. Höjd utbildningsnivå
2. Ökade kontakter med arbetsmarknaden
3. Minskade skillnader mellan kvinnor och män
4. Minskat beroende av försörjningsstöd på grund av ökad sysselsättning
5. Effektivare organisering för deltagarna hos kommun
6. Förbättrad samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling
7. Förbättrade möjligheter för företag att hitta rätt kompetens

För att uppnå dessa resultat sätts följande delmål;
Delmål 1: Minst 50 % av målgrupp 1 påbörjar eller återgår i studier inom ett år efter att ha tagit del av projektets insatser

Delmål 2: Minst 50 % av deltagarna i målgrupp 2, har vid avslut anvisats till en stödinsats som stärker dem mot studier och/eller arbetsmarknaden