2017/00437 - RUSA

Diarienummer:
2017/00437
Namn:
RUSA
Projektnummer:
2017/00437
Projektägare:
Robertsfors kommun, Kommunkontoret
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
205
Projektperiod:
2018-01-02 - 2020-02-29
Total projektbudget:
4 096 292
Beviljat ESF-stöd:
3 055 836
Kontaktperson:
Lisa Söderström
E-post:
lisa.soderstrom@robertsfors.se
Stödmottagare postnr:
91581
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I Robertsfors kommun har vi höga och ökande sjuktal, folkhälsofaktorer som bidrar till lägre medellivslängd, ökad ohälsa samt kompetensförsörjningsbrist hos flera arbetsgivare.
RUSA-projektet avser att, med fokus på arbetshälsa, bidra till kommunens arbete med att motverka och förebygga dessa negativa hälsotrender.
Genom samverkan mellan offentlig sektor, företagshälsovården och andra aktuella aktörer vill projektet hitta och prova modeller och verktyg för att främja arbetshälsa, förebygga att de anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa samt förkorta och trygga rehabiliteringsprocessen. Projektet riktar sig till anställda inom Robertsfors kommun, förhoppningen är att det arbete som görs inom kommunen som organisation i en förlängning kan skapa "ringa på vattnet" och spridas ut i lokalsamhället och på så sätt också påverka folkhälsan.