2017/00433 - Baspaket språk och integration

Namn:
Baspaket språk och integration
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Projektnummer:
2017/00433
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-07-31
Total projektbudget:
6 108 864
Beviljat ESF-stöd:
4 581 900
Kontaktperson:
Nina Dahlberg
E-post:
nina.dahlberg@sundsvall.se
Specifikt mål:
1.1

Flyktingkrisen 2015 har medfört stora utmaningar för Sundsvalls kommun. Medarbetarna möter nya människor med annorlunda kulturell bakgrund i sitt arbete och efterfrågar kunskap om den nya målgruppen, samtidigt som flera rekryteringar avbryts på grund av att de sökande saknar viktiga kvalifikationer. Sundsvalls kommun vill därför utveckla och genomföra en utbildning för hela kommunen för att säkerställa bemötandet av nyanlända och den framtida kompetensförsörjningen. Baspaketet ska även säkerställa att mångfalden efterlevs inom kommunkoncernen.

Det övergripande målet för projektet är att få högre sysselsättning för gruppen nyanlända och utrikes födda inom den kommunala verksamheten genom kompetensutveckling av medarbetare. Projektet har tre delmål: Ökad kunskap och förståelse för gruppen nyanlända hos medarbetare inom Sundsvalls kommun, Ökad kunskap om lagstiftning, mänskliga rättigheter, diskriminering hos medarbetare inom Sundsvalls kommun samt Ökad kunskap om hur nyanlända stärker verksamheten hos medarbetare i Sundsvalls kommun. Dessa delmål ska uppnås genom två utbildningspaket – det allmänna utbildningspaketet Baspaket språk och integration där samtliga medarbetare och förtroendevalda kan delta i samt Partnerbaspaketen som är specialanpassade utifrån verksamheterna hos projektets partners Barn och utbildning, Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, Koncernstaben, Kultur och fritid, Servicecenter och Socialtjänsten.