information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00432 - Mervärdet

Projektnummer:
2017/00432
Projektägare:
Sandvikens kommun, Sandvikens kommun / Lärcentrum
Namn:
Mervärdet
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
450
Projektperiod:
2018-02-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
14 171 612
Beviljat ESF-stöd:
6 593 192
Kontaktperson:
Anna-Karin Markström
E-post:
anna-karin.markstrom@sandviken.se
Stödmottagare postnr:
81180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Många utrikes födda har kort eller mycket kort utbildningsbakgrund, vilket bland annat ställer delvis nya och ökade krav på validering. I vissa befolkningsgrupper har exempelvis kvinnor inte haft samma tillgång till utbildning och arbetsmarknad som männen. För studieovana personer som har brister i kunskaperna i sitt eget språk har särskilt svårt att lära sig svenska, och därmed svårt att lära sig hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar.
På svensk arbetsmarknad finns för liten kunskap och för få aktörer som kan och har inarbetad metodik för validering av praktiska kunskaper såväl för yrkesobestämda som för personer med yrkesbakgrund. Bland annat på grund av avsaknad av formella betyg och intyg fungerar inte de matchningsprocesser som bygger på denna typ av fundament. Saknas dessutom referenser från arbetsplatser eller egna kontaktnätverk blir det mycket svårt att erhålla ett jobb.
Fördomar och rädslor bidrar också till svårigheterna för utrikes födda på arbetsmarknaden. Upplevda kulturella, religiösa och språkmässiga skillnader mellan utrikes och inrikes födda bidrar till rädslor för det okända och till att fördomar sprids. I vissa avseenden finns även ren främlingsfientlighet, många gånger byggt på okunskap och mytbildning.
Effekterna av nuvarande situation är att utrikes födda riskerar att hamna i livslångt utanförskap såväl ekonomiskt som socialt, med en rad problem i släptåg. Hög och långvarig arbetslöshet drabbar hela familjen, från barn till vuxna.
Samtidigt finns arbetsgivare som behöver nya medarbetare såväl på kort som lång sikt, som av olika skäl inte tar emot praktikanter eller rekryterar från gruppen nyanlända och utrikesfödda som varit kort tid i Sverige.
Kortutbildade kvinnor, som kan ha värdefull praktisk kompetens men som redan i utgångsläget står längst ifrån ett formellt yrke, drabbas särskilt hårt. Detta konserverar en redan ojämnställd situation, vilket även blir en snedvriden förebild för barnen i dessa familjer.
Samtidigt med insatser för målgruppen utrikes födda som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden behövs såväl fler som fördjupade kompetensutvecklingsinsatser för arbetsgivare och anställda som står för mottagningskapaciteten vad gäller introduktion, praktik och anställningar av utrikes födda som har särskilt lång väg till en fast etablering på arbetsmarknaden.
Föreliggande projekt "Mervärdet" har som övergripande mål att kraftsamla kring kompetensutveckling av arbetsgivare och anställda för att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden i Sandvikenregionen (inklusive Ockelbo), och därmed minska arbetslöshet och utanförskap bland utrikesfödda i Sandviken för de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.
Detta planeras genomföras i tre insatsområden.
Projektets operativa mål är att i samverkan med berörda aktörer utarbeta konceptuella metoder, rutiner och plattformar för:
• Valideringskompetens bland arbetsgivare och medarbetare
• Mottagning och handledning hos arbetsgivare och anställda
• Nätverk för erfarenhetsutbyte för arbetsgivare och anställda inom några "pilotbranscher"